Statut CCIA Argeș

Capitolul I - Dispoziții generale

Art. 1 – Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Argeş, denumită în continuare cameră judeţeană, are obligaţia ca în temeiul dispoziţiilor art. 16 (5) din Legea nr. 335 privind Camerele de comerţ din România, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 836 din 06.12.2007, să se organizeze şi să funcţioneze conform statutului propriu elaborat în baza legii şi a dispoziţiilor prezentului statut-cadru.

Art. 2 – Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Argeş este organizaţie autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi străinătate, pentru dezvoltarea comerțului, industriei, agriculturii, serviciilor, turismului și altele, corespunzator cerințelor economiei de piață.

Art. 3 – Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Argeş, înfiinţată din iniţiativa comercianţilor, a dobândit personalitate juridică la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern Nr. 799 din data de 23.07.1990, publicată în M. Of. Nr. 88/09.05.1992 prin care a fost recunoscută şi este continuatoarea de drept a Camerei de Comerţ şi Industrie Argeş desfiinţată prin Decretul nr. 74 din 1949, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 al R.P.R. din 25 februarie 1949.

Art. 4 – Camera judeţeană Argeş are sediul în municipiul Piteşti, b-dul Republicii, nr.63, jud. Argeş. Camera județeana Argeș are Filiale care își desfășoară activitatea în Curtea de Argeș, Câmpulung, Costești.

Art. 5 – Elementele de identitate vizuală a Camerei judeţene Argeş cuprind simbolul şi denumirea specifică aşa cum sunt acestea descrise în Anexa 1 și pot fi completate, după caz, cu elemente ce privesc acțiuni, fapte sau evenimente contextuale, potrivit specificului activității, cu aprobarea acestora de către Colegiul de Conducere.

Capitolul II - Atribuțiile Camerei

Art. 6 – Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Argeş poate îndeplini, în afara atribuţiilor principale obligatorii prevăzute în art. 4 din Legea Camerelor de Comerţ din România, şi următoarele atribuţii:

 1. reprezintă şi apără interesele comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile române şi cu organizaţii similare din străinătate; susţine şi promovează interesele membrilor săi în faţa organelor administraţiei publice centrale şi locale;
 2. încheie protocoale cu autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale, precum şi cu structurile regionale, ce sunt obligate să-i acorde sprijin conform legii, în vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată şi a realizării acţiunilor pe care le iniţiază, în folosul dezvoltării economice în teritoriu;
 3. sprijină autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale, precum şi structurile regionale, în scopul dezvoltării economico – sociale a zonei, inclusiv prin parteneriat public-privat;
 4. sprijină membrii săi în relaţia economică cu reprezentanţele oficiale ale altor state, consulatele şi organismele din străinătate, similare Camerei;
 5. prezintă instituţiilor abilitate, la cerere sau din proprie iniţiativă, prin consultarea membrilor, propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative de interes;
 6. participă la şedinţele comisiilor, consiliilor şi comitetelor de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/organismele publice judeţene şi locale, precum şi pe lângă structurile regionale, şi informează membrii;
 7. colaborează cu instituţiile statului, cu parteneri din domeniul public şi/ sau privat din ţară şi străinătate în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale;
 8. elaborează studii privind evoluţia economică a regiunii/judeţului, prin mijloace proprii, în colaborare, după caz, cu alţi parteneri din domeniul public şi/sau privat;
 9. pune la dispoziţia Guvernului şi autorităţilor publice, din iniţiativă proprie sau la cererea acestora, informaţii şi opinii motivate asupra aspectelor ce privesc interesele generale ale economiei;
 10. elaborează anual un catalog cu cele mai performante societăți ale judeţului Argeş (Topul Firmelor);
 11. elaborează procedurile de lucru privind activitatea proprie;
 12. realizează şi administrează infrastructura de afaceri de interes judeţean: parcuri industriale ştiinţifice şi tehnologice, incubatoare de afaceri şi tehnologice, centre de transfer şi informare tehnologică, centre de afaceri, centre comerciale, complexe expoziţionale, pieţe virtuale, burse de mărfuri şi valori, case de licitaţii;
 13. sprijină şi desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare, în interesul comunităţii de afaceri;
 14. organizează târguri, expoziţii, saloane, forumuri de afaceri, acţiuni de parteneriat economic în ţară şi în străinătate şi sprijină participarea comercianţilor la târguri şi expoziţii în străinătate;
 15. organizează, singură sau în colaborare cu alte instituţii, în condiţiile legii, instituţii de învăţământ preuniversitar ( şcoli comerciale, şcoli industriale şi de meserii;)

15.1 participă în calitate de beneficiar sau partener la scrierea/implementarea de proiecte din fonduri structurale;

 1. organizează cursuri de formare profesională (iniţiere, calificare, specializare, perfecţionare);
 2. desfăşoară activităţi de consiliere, mediere, formare şi dezvoltare profesională, după cum urmează:

– furnizarea serviciilor de medierea muncii;

– furnizarea serviciilor de consiliere şi formare profesională pentru dezvoltarea capacităţilor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

– desfăşurarea oricăror activităţi care duc la creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

– organizează anual sau bianual Burse ale Locurilor de muncă, în parteneriat cu mediul academic (Universități) și instituții abilitate –  IȘJ Arges, AJOFM Argeș și reprezentanți ai mediului de afaceri;

 1. desfăşoară activităţi de asistenţă şi consultanţă pentru comercianţi după cum urmează:

– îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;

– obţinerea rezervării denumirii firmei;

– pregătirea documentaţiei în vederea înregistrării în Registrul Comerţului;

– tehnoredactarea contractului doveditor al sediului social;

– proiectarea şi execuţia siglei şi a emblemei pentru firme;

– redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că  îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;

– redactarea actului constitutiv şi al actului adiţional al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului;

– obţinerea datei certe pentru documentaţia supusă înregistrării;

– prestarea de servicii de consultanţă în vederea obţinerii avizelor /autorizaţiilor de funcţionare;

– obţinerea avizelor / autorizaţiilor de funcţionare;

– depunerea bilanţului contabil al comercianţilor la Registrul Comerţului;

– depunerea cererii de înregistrare şi a documentelor însoţitoare la Registrul Comerţului;

 1. organizează activitatea de mediere şi de soluţionare prin arbitraj a litigiilor comerciale şi civile interne şi internaţionale, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;
 2. organizează Curtea de Arbitraj de pe lângă C.C.I.A. Argeş;

21.numește Președintele Curții de Arbitraj de pe lânga Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș;

22.camera pune la dispoziție infrastructura necesară desfășurării activității Curții de Arbitraj;

 1. camera va promova serviciile oferite de Curtea de Arbitraj;
 2. realizează baze de date cuprinzând toate informaţiile utile comercianţilor în exercitarea activităţii lor, desfăşoară activităţi de informare, documentare şi consultanţă în afaceri;
 3. întocmeşte o evidenţă proprie a comercianţilor, sub denumirea de Catalogul Firmelor; înscrierea în acesta se face conform Normelor unitare aprobate de Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale;
 4. participă cu informaţiile proprii la formarea şi actualizarea sistemului naţional cameral de informaţii de afaceri;
 5. eliberează certificate de origine pentru mărfurile româneşti, certificate preferenţiale vamale şi carnete pentru admitere temporară a mărfurilor scutite de taxe vamale, certificate privind uzanţele comerciale, firmele înscrise, adnotările şi modificările în situaţia juridică a firmelor, precum şi certificate ce atestă existenţa unor incidente comerciale;
 6. sprijină la cerere comercianţii în vederea implementării sistemelor de management şi a altor reglementări privind buna funcţionare a activităţii acestora;
 7. promovează, în comunitatea de afaceri, standardele comerciale şi industriale al Uniunii Europene;
 8. avizează modelele de formulare de facturi, procurile şi alte documente pentru comerţul internaţional;
 9. certifică, la cerere, existenţa şi obiectul de activitate al comercianţilor, precum şi semnăturile persoanelor care îi reprezintă în mod valabil;
 10. avizează existenţa cazurilor de forţă majoră şi influenţa acestora asupra executării obligaţiilor comercianţilor;
 11. publică pe site-ul Camerei şi în alte publicaţii proprii de informare şi reclamă comercială;
 12. dezvoltă cu parteneri din domeniul public şi /sau privat servicii în interesul comunităţii de afaceri;
 13. înfiinţează singură sau cu parteneri din domeniul public şi/sau privat entităţi cu sau fără personalitate juridică, în vederea realizării atribuţiilor sale;
 14. sprijină şi desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare în interesul Sistemului Cameral şi al comunităţii de afaceri;
 15. îndeplineşte şi alte atribuţii conferite de legislaţia în vigoare şi /sau reglementări speciale.
 16. desfăşoară activităţi economice în vederea realizării atribuţiilor sale.
 17. iniţiază, sprijină şi realizează proiecte şi programe de promovare, cercetare, dezvoltare şi inovare (inclusiv: Cercetare – dezvoltare în biotehnologie – cod CAEN 7211; Cercetare – dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie sociale şi umaniste – cod CAEN 7219; cercetare-dezvoltare în științe sociale şi umaniste – cod CAEN 7220; Alte activităţi de servicii informaționale n.c.a. – cod CAEN 6399; Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. – cod CAEN 7490; Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – cod CAEN 8230; Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului – cod CAEN 8291; Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. – cod CAEN 8299) pentru îmbunătăţirea comerţului, industriei, serviciilor, turismului şi altele, în colaborare cu organisme similare din ţară şi străinătate;
 18. desfășoară activităţi de formare profesională: cod CAEN 8532 “Învăţământ secundar, tehnic sau profesional”, cod CAEN 8541 “Învăţământ superior nonuniversitar”, cod CAEN 8559 – “Alte forme de învăţământ n.c.a.” şi cod CAEN 8560 ” Activităţi de servicii suport pentru învăţământ”.
 19. promovează în rândul membrilor săi şi al altor operatori economici, regulile şi practicile Uniunii Europene şi ale organismelor internaţionale, prin simpozioane, conferinţe, seminarii şi alte manifestări similare;
 20. desfăşoară, inclusiv prin centre de asistenţă pentru întreprinderile mici şi mijlocii, constituite în Județul Argeș, activităţi de informare, documentare, consultanţă şi asistenţă de afaceri, colaborând în acest sens cu instituții abilitate la nivel central si local, cu notarii publici şi barourile locale, cu alte persoane fizice şi persoane juridice specializate şi autorizate;
 21. organizează, anual, manifestările “Topul firmelor” din judeţul Argeş şi “Topul firmelor” din sectoare, şi alte topuri, pe bază de criterii strict determinate, recompensând moral eforturile operatorilor economici, stimulând competiţia;
 22. colaborează cu instituții specializate la elaborarea de rapoarte, publicaţii şi diverse alte lucrări privind evoluţia şi starea comerţului, serviciilor şi industriei din judeţul Argeş; întocmeşte studii, furnizează informaţii şi acordă consultanță de afaceri privind comerţul, industria, serviciile, turismul si altele, în judeţul Argeş, precum şi cu privire la firme, licitaţii internaţionale, oportunităţi de afaceri;
 23. De asemenea:
 24. organizează singură, sau în colaborare cu alte instituţii, în condiţiile legii, instituţii de învăţământ preuniversitare, cum ar fi: școli comerciale, școli industriale și de meserii;
 25. organizează cursuri de perfecționare în domeniile comercial şi industrial, crează burse de studii și practică comercială și industrială și acordă, din fonduri proprii sau atrase, premii de performanță;
 26. realizează activități de elaborare de programe informatice si reproducere pe suport magnetic, inclusiv: reproducerea înregistrărilor – cod CAEN 1820; activități de editare a altor produse software – cod CAEN 5829; activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) – cod CAEN 6201; activități de consultanță in tehnologia informației – cod CAEN 6202; alte activități de servicii privind tehnologia informației – cod CAEN 6209;
 27. organizează şi facilitează contacte de afaceri şi misiuni economice în ţară şi străinătate; sprijină operatorii economici in obţinerea vizelor de călătorie pentru paşapoarte de la ambasadele de pe teritoriul României;
 28. înfiinţează, singură sau cu parteneri din domeniul public şi / privat, entităţi cu sau fără personalitate juridică, în vederea realizării atribuţiilor sale;
 29. sprijină activitatea de promovare, publicitate şi reclamă comercială pentru operatorii economici;

50 . elaborează procedurile de lucru privind activitatea proprie.

Art. 7 – Atribuţiile Camerei pot fi realizate direct sau prin entităţile cu sau fără personalitate juridică create în acest sens.

Capitolul III - Membrii Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș

Art. 8 – Categoriile de membri ai Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Argeş sunt:

 1. Membri individuali:
 2. a) operatori economici, persoane fizice şi/sau juridice înregistraţi la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş, indiferent de domeniul de activitate.

Pot fi membri ai CCIA Argeş şi operatori economici înregistraţi la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă alte Tribunale Județene

 1. b) sucursalele, reprezentanţele unor societăţi comerciale şi alte asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate la ORC şi autorizate să funcţioneze în judeţ.
 2. Membri colectivi:
 3. a) filialele Camerelor de Comerţ Bilaterale;
 4. b) Asociaţiile Profesionale locale;
 5. c) Organizaţiile Patronale existente în judeţ și /sau în țară și străinătate.

III. Membri onorifici: cadre didactice, oameni de ştiinţă, specialişti în economie şi legislaţie comercială, personalităţi ale vieţii publice din judeţ şi alţii asemenea (ex reprezentanți ai profesiilor liberale – executori judecătorești, avocați, notari, etc).

Art. 9

 1. Fiecare membru individual sau colectiv are dreptul la un vot deliberativ.
 2. Membrii onorifici au drept de vot consultativ.
 3. Dreptul de reprezentare ca membru în organele de conducere ale Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Argeș din partea unei persoane juridice se exercită de către administratori, administratori – delegaţi, directorii societăţii, procuratorii cu semnătură având dreptul de a angaja societatea, organizaţia sau asociaţia, sau orice membru desemnat de Adunarea Generală a Asociaţilor sau de către Consiliul de Administraţie, cu procură specială, şi se pierde odată cu încetarea situaţiei pe care persoanele o au în entităţile juridice respective.

Art. 10 – Membrii Camerei de Comerţ Industrie și Agricultură Argeş pot avea, în afara drepturilor prevăzute în art. 9 din Legea Camerelor de Comerţ din România, şi următoarele drepturi:

 1. a) să participe la alegeri în secţiunile existente pentru a fi desemnaţi ca membri ai Adunării Generale a Reprezentanţilor;
 2. b) să aleagă şi să-şi exprime votul deliberativ, dacă au achitat cotizaţia anuală pentru anul curent;
 3. c) să candideze şi să fie aleşi în organele de conducere ale Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Argeş dacă au o vechime de minim 12 luni și au achitat cotizaţia anuală;
 4. d) să beneficieze, în condiţiile stabilite de organele de conducere ale CCIA Argeş, de serviciile oferite de CCIA Argeş, cu taxe şi tarife avantajoase sau gratuit. Drepturile şi facilităţile membrilor CCIA Argeş prevazute sunt cuprinse în Anexa 2, care face parte integrantă din Statut.
 5. e) să participe, prin asociere sau subscripţie, la societăţile înfiinţate de Cameră, având ca scop prestarea de servicii în interesul membrilor săi;
 6. f) să sesizeze Camera despre problemele care privesc interesele generale ale comercianţilor, în vederea promovării acestora în faţa autorităţilor şi a forurilor competente;
 7. g) să sesizeze Adunarea generală sau Colegiul de Conducere cu privire la eventualele nereguli în funcţionarea Camerei;
 8. h) să facă propuneri organelor de conducere în ceea ce priveşte îmbunătăţirea activităţii.

Art. 11 – Obligaţiile membrilor:

 1. a) să respecte prevederile Legii Camerelor de Comerţ din România nr. 335 / 2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale statutului Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Argeş, precum şi hotărârile organelor colective de conducere ale C.C.I.A. Argeş;
 2. b) să contribuie la îndeplinirea obiectivelor C.C.I.A. Argeş;
 3. c) să achite cotizaţia, conform angajamentului asumat prin Adeziunea – contract. Adeziunea-contract constituie parte integrantă din prezentul Statut (Anexa2);
 4. d) sa-şi desfăşoare activitatea cu respectarea prevederilor legii, a uzanţelor comerciale;
 5. e) să evite orice acte de concurenţă neloială;
 6. f) să furnizeze informațiile si documentele stabilite prin lege sau solicitate de către CAMERA, pentru îndeplinirea atribuțiilor acesteia;

g)să respecte Codul Principiilor de Etică în Afaceri al membrilor Camerei.

Art. 12 – Obținerea calităţii de membru:

Pentru a deveni membru al C.C.I.A.  Argeş, persoana interesată – aşa cum este prevăzut în Art. 9 din prezentul Statut, va depune Adeziunea-contract  la compartimentul CCIA Argeş care se ocupă de relaţia cu membrii.

 1. Adeziunile-contract depuse la CCIA Argeş, sunt prezentate spre aprobare Preşedintelui CCIA Argeş.

După aprobare, Adeziunea-contract semnată de reprezentantul CCIA Argeş este transmisă solicitantului împreună cu Legitimația de membru. Legitimația de  membru se elibereaza în momentul achitării cotizaţiei, și se vizează anual.

În situaţia în care intervin modificări în prevederile iniţiale ale Adeziunii-contract, se vor încheia Acte adiționale.

 1. Calitatea de membru al C.C.I.A. Argeş de la sediul principal al persoanei juridice sau de la domiciliul persoanei fizice, după caz, nu este incompatibila cu calitatea de membru al oricărei alte Camere judeţene

Art. 13 – Nu pot fi membri ai Camerei: minorii, interzişii, cei puşi sub control judiciar şi cei care au suferit o condamnare definitivă pentru fapte cu caracter comercial şi orice persoană fizică sau juridică care nu îndeplineşte şi respectă dispoziţiile Legii 335/2007 completată şi modificată, a Statutului-cadru şi a Statutului CCIA Argeş.

Art. 14

 1. Membrii Camerei pierd această calitate prin:
 2. a) renunţarea la calitatea de membru;
 3. b) dizolvarea în condiţiile legii a persoanei juridice;
 4. c) retragerea calităţii în cazurile în care:

– nu plătesc cotizaţia anuala conform statutului;

– încalcă grav sau repetat îndatoririle care îi incumbă în baza prezentului statut;

– devin nedemni ca efect al unei condamnări penale sau prin declarare în stare de faliment;

– desfăşoară, direct sau indirect, acţiuni care contravin statutului CAMEREI, hotărârilor organelor statutare, intereselor CAMEREI şi a membrilor săi, inclusiv acţiuni care sunt de natură să aducă atingeri prestigiului CAMEREI.

 1. d) decesul persoanei fizice;
 2. e) nu respectă normele cuprinse în Codul Principiilor de Etică în Afaceri al Membrilor Camerei.
 3. Pierderea calităţii de membru se decide / se constată de către Preşedinte şi se validează de Colegiul de Conducere al Camerei. Decizia poate fi contestată la prima Adunare Generală, în cadrul căreia se ia act, se dezbate şi se ia o hotărâre definitivă. Membrii care au pierdut această calitate, o pot redobândi cu aprobarea aceluiaşi organ de conducere care a hotărât excluderea, dar nu mai devreme de un an de la excludere şi cu plata din nou a taxei de înscriere.

Art. 15 – Suspendarea calităţii de membru:

În perioada în care firmele membre îşi suspendă activitatea pe un termen limitat, acestora li se suspendă calitatea de membru în perioada respectivă. În acest interval, firmele îşi pierd drepturile înscrise în art. 10 şi sunt scutite de la plata cotizaţiei.

Art. 16 – Dacă numărul membrilor individuali ai CCIA Argeş este peste 500, membrii se pot organiza în secţiuni, pe domenii economice: comerţ, industrie, turism, servicii, membri colectivi şi altele. Colegiul de Conducere poate aproba înfiinţarea şi a altor secţiuni. Fiecare membru face parte din una dintre aceste secţiuni, pe bază de opţiune, ţinând seama de obiectul principal de activitate sau de interesele activităţii sale.

Asociațiile profesionale, organizaţiile patronale, precum şi alte asemenea categorii care devin membri ai Camerei cu respectarea Legii nr. 335/2007, cu completările şi modificările ulterioare, se constituie în Secţiunea Membri Colectivi.

Fiecare secţiune se înființează şi adoptă propriul său regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de Colegiul de Conducere al Camerei. Organele de conducere ale secţiunii sunt: Adunarea Generală, formată din totalitatea membrilor secţiunii, Biroul şi Preşedintele secţiunii. Membrii secțiunilor se pot organiza în comitete de lucru la nivelul Camerei.

Preşedintele secțiunii poate fi demis de către Preşedintele Camerei pentru lipsa de activitate.

La nivelul Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură a județului Argeş pot fi organizate Grupuri de lucru permanente pe probleme esenţiale de activitate ale Camerei.

Art. 17

 1. Organele de conducere ale Camerelor judeţene sunt cele prevăzute în

art. 15 lit. a) şi b) din Legea Camerelor de Comerţ din România, respectiv:

 1. a) Adunarea Generală sau după caz, Adunarea Generala a Reprezentanţilor Secţiunilor, denumită în continuare AGM sau, după caz, AGR, care se întruneşte în şedinţe şi adoptă hotărâri;
 2. b) Colegiul de Conducere, care se întruneşte în sesiuni şi adoptă decizii;
 3. c) Preşedintele, care emite dispoziţii.
 4. Dispoziţiile emise de Preşedinte se extind ca autoritate inclusiv asupra Consiliului Director (ai cărui membrii sunt nominalizaţi de către Preşedintele Camerei) care are rolul de a-i înlesni Preşedintelui CCIA Argeş conducerea activităţii curente.
 5. Organul de conducere executiv al Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Argeş este Consiliul Director, condus de Directorul General.
 6. Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Argeş este organizată şi funcţionează conform organigramei cadru descrise în Anexa 3.
 7. Răspunderile organelor de conducere ale Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Argeş:

5.1. Organele de conducere alese, în întregul lor şi fiecare dintre membrii acestora, răspund de activitatea organului respectiv în faţa celor care i-au ales, precum şi în faţa Adunării Generale.

Fiecare membru răspunde faţă de organul de conducere din care face parte, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.

5.2. Organul de conducere executiv, precum şi întreg aparatul executiv al CCIA Argeş, sunt numite de Preşedintele Camerei. Răspunderile funcţiilor din structura organizatorică executivă se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare aprobat de Adunarea Generală.

Art. 18 – Aparatul Executiv este selectat pe bază de test. Funcţiile şi posturile ce nu pot fi acoperite la un moment dat, rămân vacante.

Capitolul IV - Organizare și funcționare

 1. Adunarea Generală

Art. 19 – Adunarea Generală este organul suprem al Camerei şi se compune din totalitatea membrilor prevăzuţi la art. 8 din prezentul statut, sau din totalitatea reprezentanţilor secţiunilor.

Art. 20 – AGM sau, după caz, AGR se întruneşte în şedinţă ordinară o data pe an, de regulă în primul semestru al anului, iar în şedinţă extraordinară, ori de câte ori trebuie rezolvate chestiuni importante care intră în competenţa sa şi nu suferă amânare, la iniţiativa Preşedintelui, sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

Art. 21 (1) – Convocarea Adunării Generale ordinare  se face cu cel puţin 15 zile (calendaristice) înainte de data fixată pentru şedinţa respectivă.

(2) – Convocarea Adunării Generale  extraordinare se face cu cel puţin 5 (calendaristice) zile înainte de data fixată pentru şedinţa respectivă.

(3) – Convocarea se va face prin scrisoare, fax sau e-mail şi va cuprinde şi ordinea de zi. Convocarea se va face de către Preşedinte sau de către 2/3 din numărul membrilor Colegiului de Conducere.

(4) – Dacă în Adunarea Generală se va discuta aprobarea sau modificarea statutului, proiectul de statut, respectiv modificările propuse, se vor afişa pe pagina web a Camerei de Comerţ,  Industrie și Agricultură  Argeş.

Art. 22 (1) – Adunarea Generală este statutar constituită, la prima convocare, dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor şi este condusă de Preşedintele Camerei sau de un membru al Colegiului de Conducere desemnat de acesta.

(2) – Termenul reconvocării este de 7 zile (calendaristice) pentru Adunarea Generală ordinară şi de 3 zile (calendaristice) Adunarea Generală extraordinară, şi se folosesc mijloacele prevăzute la art. 21 (3).

(3) – Adunarea Generală este statutar constituită, în acest caz, cu orice număr de membri  prezenţi.

(4) – AGM sau, după caz, AGR este condusă de preşedintele în funcţie al CAMEREI sau de un membru al Colegiului de Conducere desemnat de acesta şi se desfăşoară conform uzanţelor.

Art. 23 – Procedura de vot în Adunarea Generală a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Argeş urmează să respecte condiţia votului majoritar al membrilor sau reprezentanţilor prezenţi, cu vot secret când se referă la alegerea de persoane şi cu vot deschis în celelalte cazuri.

În caz de egalitate de voturi prevalează votul Preşedintelui Camerei.

Art. 24 – La fiecare Adunare Generală se va constitui un Secretariat tehnic format din salariaţi ai CCIA Argeş care va rezolva problemele curente de secretariat: înregistrarea participanţilor, primirea, verificarea şi numărarea procurilor, numărarea voturilor, realizarea procesului verbal, etc. Procesul verbal al Adunării Generale va fi semnat de conducătorul şedinţei şi de 2 reprezentanţi ai membrilor, prezenţi la Adunarea Generală.

Art. 25 – Atribuţiile Adunării Generale :

 1. Dezbate probleme de interes general şi actual privind evoluţia comerţului, industriei, agriculturii şi serviciilor, promovarea economiei de piaţă, încurajarea liberei iniţiative şi adoptă hotărâri care reflectă poziţia membrilor Camerei în problemele dezbătute şi care cuprind concluziile şi propunerile de măsuri corespunzătoare;
 2. Stabileşte obiectivele generale ale activităţii de viitor a Camerei;
 3. Aprobă statutul şi modificările acestuia;
 4. Dezbate şi aprobă raportul de activitate al Colegiului de Conducere, raportul de verificare al Comisiei de Cenzori sau /și al firmei de audit financiar privind activitatea desfăşurată între şedinţele Adunării Generale şi descărcarea de gestiune;
 5. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul Camerei;
 6. Alege şi revocă, prin vot secret, odată la 4 ani, membrii Colegiului de Conducere, Preşedintele şi Comisia de Cenzori;
 7. dispune dizolvarea Colegiului de Conducere, în următoarele cazuri:
 8. când se descompletează la mai puţin de jumătate plus unu din numărul membrilor aleşi;
 9. pentru gestiune frauduloasă, care se va constata pe baza unui raport întocmit de Comisia de Cenzori/auditori sau în urma rezultatului definitiv al unei acţiuni de control al organelor autorizate legal.

În caz de dizolvare a Colegiului de Conducere, Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor va constitui un Colegiu interimar alcătuit din 7 membri, aleşi dintre membri ai Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor şi un preşedinte interimar ales dintre membrii Colegiului de Conducere interimar.

Prin însăşi hotărârea de dizolvare, Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor va stabili drepturile şi obligaţiile Colegiului de Conducere interimar şi ale Preşedintelui interimar.

Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor va alege Colegiul de Conducere şi Preşedintele în termen de două luni.

În situaţia dizolvării pentru gestiune frauduloasă Comisia de Cenzori/ auditori sau auditul financiar membru C.A.F.R. va stabili şi cuantumul daunelor şi persoanele de la care se recuperează.

 1. Preşedintele este ales dintre membrii Colegiului de conducere;
 2. Organizează în condiţiile legii secţiunile Camerei, înainte de alegeri;
 3. Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Camerei şi secţiunilor acesteia si Regulamentul Intern
 4. Stabileşte/valideaza(in situatia unor modificari legislative indirecte) nivelul indemnizaţiei Preşedintelui, vicepreşedinţilor şi membrilor Colegiului de Conducere pentru participarea la activitatea Colegiului de Conducere;
 5. Stabileşte/valideaza indemnizaţia membrilor Comisiei de Cenzori sau auditul financiar membru CAFR;
 6. Stabileşte/valideaza nivelul tarifului de înscriere şi nivelul cotizaţiilor membrilor, modul lor de percepere și validează sistemul tarifar(anexa 4)

al serviciilor oferite de instituția camerală;

 1. Deliberează şi hotărăşte în privinţa oricăror alte probleme care intră în competenţa sa;
 2. Între şedinţele Adunării Generale a Membrilor Camerei, hotărârile referitoare la atribuţiile acesteia sunt mandatate de drept Colegiului de Conducere, iar intre sesiunile acestuia Preşedintelui Camerei, în situaţia in care intre şedinţe/sesiuni aceste tipuri de hotărâri se impun a fi luate de urgenţă şi fără trecerea vreunui termen, urmând a fi supuse validării în sesiunile/şedinţele imediat următoare ale organelor de conducere respective.

Art. 26 – Dispoziţiile prezentului statut referitoare la convocarea şi desfăşurarea Adunării Generale, se aplică în mod corespunzător şi Adunărilor Generale a Reprezentanţilor pe secţiuni – dacă este cazul.

 

 1. Colegiul de Conducere

Art. 27 – Colegiul de Conducere exercită, în perioada dintre sesiunile Adunării Generale, conducerea generală a Camerei şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa sa, în baza statutului sau a hotărârii Adunării Generale.

Art. 28 – Structura Colegiului de Conducere :

 1. Colegiul de Conducere se compune dintr-un număr impar de persoane (7 – 25 membri).
 2. În componenţa Colegiului intră membri individuali, colectivi şi onorifici
  ai CAMEREI, aleşi de Adunarea Generală. Membrii individuali şi colectivi, persoane juridice, sunt reprezentaţi în Colegiul de Conducere prin persoanele fizice care le reprezintă legal şi angajează membrul propus.
 3. Colegiul de Conducere este ales, prin vot secret, de Adunarea Generală pe o durată de 4 (patru) ani. Mandatul membrilor Colegiului de Conducere se poate reînnoi.
 4. Preşedintele C.C.I.A. Argeş este membru de drept, pentru încă un mandat, în Colegiul care va fi ales după încetarea mandatului de Preşedinte, dacă a îndeplinit funcţia pe durata întregului mandat de 4 ani.
 5. Membrii Colegiul de Conducere nu pot fi salariaţi ai C.C.I.A. Argeş. Ei pot primi o indemnizaţie de participare la activitatea Colegiului de Conducere, stabilită prin hotărâre a Adunării Generale.

Art. 29 – Convocarea Colegiului de Conducere :

 1. Colegiul de Conducere se întruneşte în sesiune ordinară de regulă trimestrial, sau în sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie, conform statutului propriu.
 2. Colegiul de Conducere este statutar constituit dacă sunt prezenţi, direct sau prin mandatar cu împuternicire de reprezentare, cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor. Membrii Colegiului pot fi reprezentaţi prin împuternicire de reprezentare de către un alt membru al Colegiului de cel mult 2 ori pe parcursul unui an. În caz contrar pierd calitatea de membru al Colegiul de Conducere. Cei absenţi si nereprezentați prin mandat nu primesc indemnizaţia de şedinţa.
 3. Deciziile Colegiului de Conducere se adoptă cu o majoritate de cel puţin jumătate plus unul din totalul membrilor prezenţi sau reprezentaţi. În caz de egalitate de voturi prevalează votul Preşedintelui.
 4. 31. Procesul-verbal al Colegiului de Conducere va fi semnat de către toți membrii prezenți sau reprezentați, iar deciziile Colegiului de Conducere, având la bază acest proces-verbal, se semnează de către Președinte.
 5. Dacă pe parcursul mandatului devine vacant un loc în Colegiul de Conducere al CAMEREI şi se impune completarea imediată a numărului membrilor săi, Colegiul va putea coopta un alt membru cu statut de membru supleant, până la întrunirea Adunării Generale a Membrilor CAMEREI care va valida sau va completa numărul membrilor Colegiului de Conducere, prin vot secret. Acest membru va avea aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi ceilalţi membri ai Colegiului.

Art. 30 – Colegiul de Conducere are următoarele atribuţii:

 1. În perioada dintre şedinţele AGM sau, după caz, AGR, Colegiul de Conducere exercită conducerea generală a CAMEREI şi hotărăşte în toate chestiunile ce intră în competenţa sa în baza prezentului statut si a hotărârilor AGM/AGR;
 2. Modificările şi completările la Statutul CAMEREI între şedinţele Adunărilor Generale ale Membrilor sau, după caz Adunărilor Generale a Reprezentanţilor, vor fi făcute de către Colegiul de Conducere şi vor avea aplicare imediată, urmând a fi validate la prima Adunare Generală a Membrilor CAMEREI /Adunare Generală a Reprezentanţilor.

Între Adunările Generale ordinare, deciziile de competența AGM pot fi luate de Colegiul de Conducere, cu aplicare imediată, urmând a fi validate la prima Adunare Generală a Membrilor

În situaţia invalidării unor dispoziţii ale Statutului aprobate anterior în Colegiu respinse de către prima A.G. devin inaplicabile pentru viitor.

 1. Alege, prin vot secret, dintre membrii săi, 1 Prim-vicepreședinte și 1-3 Vicepreşedinţi.

Vicepreşedinţii sunt aleşi pentru o durată de 4 (patru) ani, în concordanţă cu mandatul Adunării Generale, Colegiul de Conducere şi al Preşedintelui.

 1. Propune Adunării Generale, spre aprobare/ validare, membrii Comisiei de Cenzori sau auditorul financiar membru CAFR.
 2. Propune Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a secţiunilor.
 3. Aprobă Organigrama şi Regulamentul Intern al Camerei.
 4. Ia act de aplicarea Regulilor Curţii de Arbitraj conform legii, ia act de Regulamentul privind Organizarea şi Funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera Judeţeană şi aprobă nivelul taxelor arbitrale.
 5. Aprobă raportul anual privind activitatea Camerei şi îl supune validării Adunării Generale.
 6. Dezbate şi propune Adunării Generale, spre aprobare, bugetul anual al Camerei.
 7. Administrează patrimoniul deţinut de camera judeţeană în conformitate cu prevederile legale şi ale statutului.
 8. Aprobă virări între capitolele bugetare, precum şi modificări în destinaţia veniturilor, în limita bugetului aprobat.
 9. Analizează cel puţin o dată pe an activitatea fiecărei secţiuni şi stabileşte măsuri pentru direcţionarea activităţilor acestora.
 10. Aprobă rapoartele privind organizarea şi funcţionarea entităţilor cu sau fără personalitate juridică la care Camera este parte şi se informează Adunarea Generală în legătură cu activitatea acestora.
 11. Propune Adunării Generale criteriile de calcul a taxelor de înscriere şi cotizaţiile anuale ale membrilor precum şi indemnizaţiile Preşedintelui, vicepreşedinţilor, membrilor Colegiului de Conducere şi a membrilor Comisiei de Cenzori.
 12. Propune Adunării Generale indemnizaţia lunară a Preşedintelui Camerei şi stabileşte categoriile de cheltuieli suportate de CCIA Argeş, precum şi alte drepturi ale Preşedintelui Camerei, în vederea exercitării atribuţiilor sale;
 13. Aprobă taxele, tarifele, comisioanele şi onorariile practicate de Cameră pentru serviciile efectuate, urmând a fi supuse validării AGM.
 14. Validează dobândirea sau pierderea calităţii de membru al Camerei, aprobate de Preşedinte;
 15. Aprobă cererile de solicitare a calităţii de membru al Camerei. Decide pierderea calităţii de membru.
 16. Propune Adunării Generale spre aprobare modificări sau completări ale Statutului Camerei.
 17. Deliberează şi decide în privinţa oricăror alte probleme care intră în competenţa sa.
 18. Colegiul de Conducere poate delega din atribuţiile sale către Preşedintele Camerei, în perioada dintre două sesiuni. Dispoziţiile Preşedintelui, pentru atribuţiile delegate, devin decizii, prin validarea lor în prima sesiune a Colegiului de Conducere care urmează.

 

 1. Preşedintele

Art. 31

 1. Preşedintele asigură conducerea activităţii Camerei şi duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale, ale Colegiului de Conducere, precum şi ale Comisiei de Cenzori, în conformitate cu dispoziţiile legii şi ale prezentului statut.
 2. Preşedintele reprezintă Camera în relaţiile interne şi internaţionale.
 3. Preşedintele Camerei este ales, prin vot secret, de Adunarea Generală, dintre membrii Colegiului de Conducere, pe o durată de 4 (patru) ani, şi poate fi reales.
 4. Preşedintele nu poate fi salariat al Camerei.
 5. Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Camerei primeşte o indemnizaţie lunară stabilită de Adunarea Generală.
 6. În perioada dintre şedinţele Colegiului de Conducere exercită conducerea generală a CAMEREI şi hotărăşte în toate chestiunile ce intră în competenţa sa în baza prezentului statut si a hotărârilor AGM si ale Colegiului de Conducere.

Art. 32 – Preşedintele Camerei are următoarele atribuţii:

 1. convoacă şi prezidează Adunarea Generală, Colegiul de Conducere şi propune ordinea de zi a întrunirii acestora;
 2. reprezintă şi angajează Camera în relaţiile cu persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;
 3. propune Colegiului de Conducere modificări şi completări al Statutului Camerei;
 4. prezintă Colegiului de Conducere strategia, obiectivele, programul de acţiuni şi bugetul anual al Camerei;
 5. propune Colegiului de Conducere membrii Comisiei de Cenzori sau auditorul financiar membru CAFR;
 6. propune Colegiului de Conducere, spre aprobare, organigrama în conformitate cu structura unitară din Sistemul Camerei de Comerţ, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) si regulamentul Intern al Camerei;
 7. întocmeşte raportul trimestrial și anual privind activitatea Camerei şi îl supune aprobării Colegiului de Conducere;
 8. propune Colegiului de Conducere spre aprobare, virări între capitolele bugetare, precum şi modificări în destinaţia veniturilor, în limita bugetului aprobat;
 9. propune dobândirea, pierderea sau suspendarea calităţii de membru şi înaintează documentele spre validare, Colegiului de Conducere;
 10. propune Colegiului de Conducere nivelul cotizaţiilor anuale ale membrilor şi criteriile de calcul ale acestora;
 11. propune Colegiului de Conducere taxele, tarifele, comisioanele şi onorariile practicate de Cameră pentru serviciile efectuate;
 12. negociază şi aprobă salariile, adaosurile, sporurile, fondurile de stimulente materiale şi modalităţile de acordare a acestora, pentru personalul Camerei, în limita Bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi a reglementărilor legale în vigoare;
 13. încheie, modifică şi desface, în condiţiile legii, contractele de muncă ale salariaţilor Camerei;
 14. dispune sancţionarea disciplinară, numirea şi eliberarea din funcţie a salariaţilor Camerei;
 15. aprobă nominalizarea salariaţilor pentru deplasări în interes de serviciu, în ţară şi străinătate;
 16. desemnează reprezentanţii Camerei în comisiile, consiliile şi comitetele de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/instituţiile/ organismele publice judeţene şi locale, precum şi pe lângă structurile regionale;
 17. propune Colegiului de Conducere şi urmăreşte realizarea strategiei, obiectivelor, programului de acţiuni şi a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei, aprobate de Adunarea Generală;
 18. încredinţează – prin dispoziţie de numire şi revocă – prin dispoziţie de eliberare din funcţie, mandatul persoanelor care asigură conducerea executivă a Camerei, respectiv al Directorului General şi al persoanelor care fac parte din Consiliul Director;
 19. propune Colegiului de Conducere, spre aprobare, Procedurile de Lucru, şi Regulamentul Intern al Camerei;
 20. prezintă Colegiului de Conducere rapoarte privind organizarea şi funcţionarea entităţilor cu sau fără personalitate juridică la care Camera este parte;
 21. propune Colegiului de Conducere al CAMEREI, Președintele Curții de Arbitraj Comercial
 22. Președintele poate demite președintele de secțiune pentru lipsa de activitate. Președintele numește un președinte de secțiune interimar care va organiza in maxim 3 luni alegeri in secțiunea respectiva;
 23. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală şi Colegiul de Conducere.

Art. 33 – Preşedintele poate delega o parte din atribuţii precum şi dreptul de semnătură a unor documente ce privesc activitatea Camerei, Vicepreşedinţilor sau Directorului General.

Art. 34 – Daca pe parcursul mandatului, locul Președintelui a devenit vacant, Colegiul de Conducere va alege, dintre membrii săi, un președinte interimar, care va exercita atribuțiile de Presedinte al Camerei pana la întrunirea primei Adunări Generale a Membrilor Camerei/Adunări Generale a Reprezentanţilor.

Art. 35 – Preşedintele si vicepreşedinţii nu vor fi angajaţi politic în conducerea națională a niciunui partid.

 

 1. Organe de conducere executive

Art. 36 – Competenţele, atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura organizatorică executivă se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, aprobat de Adunare generala.

Art. 37 – Consiliul Director, ai cărui membri sunt nominalizați de către Preşedintele Camerei si condus de Directorul general, are rolul de a-i înlesni Preşedintelui conducerea activităţii curente a Camerei. La reuniunile Consiliului Director vor putea participa si alți șefi de structuri din cadrul Camerei, funcție de conținutul ordinii de zi supusa dezbaterii.

Directorul General este numit de către Președintele Camerei și exercită conducerea executiva a Camerei, in baza prezentului Statut și a hotărârilor AGM/AGR și a deciziilor Colegiului de Conducere.

Art. 38 – Atribuțiile Consiliului Director:

 1. asigură conducerea curentă a activității Camerei;
 2. informează Președintele privind activitatea Camerei, gradul de îndeplinire a obiectivelor aprobate, precum şi orice alte chestiuni privitoare la activitatea Camerei.
 3. întreprinde măsuri pentru informarea membrilor în legătură cu punctele de vedere prezentate de Camera în cadrul comisiilor, consiliilor şi comitetelor de lucru şi de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile publice, precum şi cu desfăşurarea lucrărilor acestora;
 4. propune Președintelui înfiinţarea de societăţi comerciale de către Camera;
 5. propune Președintelui reprezentanţii în conducerea societăţilor comerciale la care Camera este asociat/acţionar;
 6. avizează utilitatea, priorităţile, modalităţile de lucru şi componenţa comisiilor de lucru permanente sau temporare care au drept scop dezvoltarea serviciilor către membrii Camerei şi către comunitatea de afaceri;
 7. propune Președintelui Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Camerei;
 8. propune Președintelui asocierea Camerei cu alte organizaţii camerale din străinătate;
 9. propune Președintelui dobândirea sau pierderea calităţii de membru;
 10. propune nivelul cotizaţiilor anuale ale membrilor şi criteriile de calcul ale acestora;
 11. propune Președintelui taxele, tarifele, comisioanele și onorariile practicate de Camera pentru activităţile efectuate;
 12. prezintă analize privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale la care CAMERA este asociat/acţionar;
 13. propune Preşedintelui reprezentanţii Camerei in comisiile, consiliile şi comitetele de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/instituţiile/ organismele publice centrale.

Art. 39 – Organele de conducere în întregul lor şi fiecare dintre membrii acestora răspund de activitatea proprie în faţa celor care i-au ales.

Capitolul V - Structura Camerei

Art. 40 – Camera are numărul de salariaţi stabilit de Colegiul de Conducere la propunerea preşedintelui Camerei în conformitate cu Organigrama şi structura funcţională necesară desfăşurării activităţilor proprii.

Angajarea fiecărui salariat în limita posturilor prevăzute în Organigramă se face pe bază de test susţinut în faţa unei comisii specializate, organizat de Cabinetul Preşedintelui, prin Biroul Resurse Umane.

Drepturile şi obligaţiile salariaţilor se înscriu în contractele individuale de muncă ce se încheie la angajare, ulterior promovării testului şi-şi produc efecte juridice la semnarea acestora de către Preşedintele Camerei în baza legislaţiei în vigoare şi a prezentului Statut.

Capitolul VI -Patrimoniul Camerei și veniturile

Art. 41 – Patrimoniul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Argeş este format din bunurile mobile şi imobile deţinute de aceasta.

Art. 42 – Veniturile C.C.I.A. Argeş se constituie din:

 1. a) taxe de înscriere şi cotizaţia membrilor;
 2. b) tarifele percepute pentru activităţile efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile statutare;
 3. c) comisioane;
 4. d) venituri realizate din activităţi desfăşurate în condiţiile legii şi pe baza statutului;
 5. e) subvenţii, sponsorizări şi donaţii ale persoanelor fizice sau juridice, legate testamentare;
 6. f) venituri şi/dividende ale societăţilor comerciale la care C.C.I.A. Argeş este acţionară sau asociată;
 7. g) tarife aferente unor activităţi concesionate din partea statului;
 8. h) chirii percepute în condiţiile legii;
 9. i) alte venituri realizate din activitatea desfăşurată, în condiţiile prevăzute de statut şi de legislaţia în vigoare.

 Art. 43

1. Exerciţiul financiar al C.C.I.A. Argeş începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie din anul respectiv.

2. În termen de 30 de zile de la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli de către Adunarea Generală, acesta va fi publicat pe site-ul CCIA Argeş.

3. C.C.I.A. Argeş va contribui la acoperirea în parte a cheltuielilor de funcţionare a Camerei Naţionale cu o cotă parte din veniturile sale provenite din cotizaţii.

Capitolul VII - Controlul financiar al Camerei

Art. 44 – Controlul gestiunii C.C.I.A. Argeş poate fi efectuat de o Comisie de Cenzori, aleasă de Adunarea Generală compusă din trei persoane cu studii superioare economice, din care cel puţin două să aibă calificarea de expert contabil.

Art. 45 – Exercitarea controlului financiar privind situațiile financiare anuale se realizează pe baza raportului de audit financiar întocmit de un auditor financiar extern în conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2007 completată cu Legea nr. 39/2011, pe bază de contract.

Art. 46 – La sfârşitul anului financiar, Comisia de Cenzori examinează contul de gestiune al anului expirat, situaţia financiară şi inventarul şi întocmeşte un raport, care se ataşează la darea de seamă anuală a Colegiului de Conducere al C.C.I.A. Argeş, se publică pe site-ul Oficial al C.C.I.A. Argeş, împreună cu execuţia bugetară

Art. 47 – În caz de dizolvare pentru gestiune financiară frauduloasă a Colegiului de Conducere al C.C.I.A. Argeş, Comisia de Cenzori va stabili şi cuantumul daunelor şi persoanele de la care se recuperează.

Art. 48 – Mandatul membrilor Comisiei de Cenzori este de 4 (patru) ani

Art. 49 – Dacă descoperă nereguli în gestiune, Comisia de Cenzori le aduce la cunoştinţă Preşedintelui C.C.I.A. Argeş ori după caz, Colegiului de Conducere sau Adunării Generale şi dacă este cazul sesizează organele abilitate ale statului printr-un document scris.

Art. 50 – Comisia de Cenzori răspunde pentru activitatea sa de control în faţa legii şi a Adunării Generale.

Capitolul VIII - Curtea de Arbitraj Comercial

Art. 51 – Curtea de Arbitraj Comercial funcţionează pe lângă Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură a Judeţului Argeş, ca instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuțiilor ce îi revin.

Art. 52 – Activitatea Curții de Arbitraj Comercial este coordonată de către un Colegiu, condus de Președintele Curții de Arbitraj Comercial.

Art. 53 – Președintele Colegiului Curții de Arbitraj Comercial este propus de către Președintele Camerei și  aprobat de către Colegiul de Conducere al Camerei.

Art. 54 – Regulamentul de organizare și funcționare al Curții de Arbitraj Comercial, precum și a Colegiului acesteia, este aprobat de către Colegiul de Conducere al Camerei.

Art. 55 – Activitatea Curții de Arbitraj Comercial se desfășoară conform prevederilor Codului de procedura civilă, ale Regulamentului de organizare și funcționare și ale Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera Națională.

Art. 56 – Normele privind taxele arbitrale si onorariile arbitrilor se aproba de către Colegiul de Conducere al Camerei, la propunerea Colegiului Curții de Arbitraj Comercial.

Art. 57 – Taxele arbitrale sunt destinate acoperirii cheltuielilor legate de activitatea de soluționare a litigiilor, plății onorariilor arbitrilor si documentarii acestora, cheltuielilor de secretariat si altor cheltuieli necesare funcționării Curții de Arbitraj Comercial.

Art. 58 – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeş organizează, prin intermediul Curții de Arbitraj Comercial, arbitrajul comercial ad-hoc, intern, cu respectarea prevederilor cuprinse în Cartea a IV-a a Codului de procedură civilă și a Regulamentului Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură a României. Practica arbitrală a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională a României este de referinţă pentru tribunalele arbitrale ale Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă C.C.I.A. Argeş.

Art. 59 – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Judeţului Argeş poate organiza medierea litigiilor comerciale si a litigiilor civile, pentru membrii săi și pentru oricare din persoanele care apelează la aceasta modalitate legala de rezolvare rapida a litigiilor, în cadrul Centrului de Mediere înființat de Cameră prin Decizia Colegiului de Conducere, condus de un director.

Capitolul IX - Relațiile cu autoritățile publice

Art. 60 – C.C.I.A. Argeş sprijină autorităţile administraţiei publice în scopul dezvoltării economico – sociale a zonei.

Art. 61 – C.C.I.A.  Argeş reprezintă şi apără interesele membrilor în cadrul comisiilor tripartite şi de specialitate, precum şi în cadrul consiliilor şi comitetelor de lucru înfiinţate pe lângă autorităţile publice.

Art. 62 – C.C.I.A. Argeş face parte din comisiile tripartite şi de specialitate, precum şi din consiliile şi comitetele de lucru înfiinţate pe lângă autorităţile publice judeţene, locale sau la nivel regional.

Art. 63 – C.C.I.A. Argeş formulează puncte de vedere în legătură cu proiectele legislative, actele normative şi reglementările ce ţin de domeniul economic, pe care le înaintează camerei naţionale şi /sau autorităţile competente.

Art. 64 – C.C.I.A. Argeş furnizează gratuit autorităţilor administraţiei publice centrale, judeţene, locale şi structurilor regionale, la cerere, informaţii din domeniul de activitate, solicitate în conformitate cu prevederile legale sau convenite prin protocol.

Art. 65 – Autorităţile administraţiei publice centrale, judeţene, locale şi structurile regionale sunt obligate să ofere, fără plată, în condiţiile legii, la cererea C.C.I.A. Argeş, toate informaţiile cu caracter public necesare exercitării atribuţiilor lor.

Capitolul X - Asocierea Camerei

Art. 66 – C.C.I.A. Argeş poate stabili raporturi de cooperare sau de asociere cu alte Camere de Comerţ şi Industrie din ţară, precum şi cu organizaţii similare din străinătate, pentru desfăşurarea de activităţi de interes comun.

Art. 67 – Asociaţiile constituite în condiţiile articolului 48 din prezentul statut pot deveni persoane juridice, în condiţiile legii, desfăşurând activitatea potrivit statutelor proprii aprobate de Organele de Conducere competente ale Camerelor asociate.

Capitolul XI - Dispoziții finale

Art. 68 – Litigiile dintre C.C.I.A. Argeş şi Camera Naţională sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, conform dreptului comun.

Art. 69 – Litigiile dintre membri şi C.C.I.A. Argeş de care aparţin sunt sesizate organele de conducere a căror competenţă este în ordine ierarhică: Preşedinte, Colegiu de Conducere şi Adunarea Generală, a cărei hotărâre este definitivă.

Art. 70 – Anexele 1, 2,3 si 4 (sistemul tarifar) fac parte integrantă din prezentul statut.

Publică in rețele sociale