Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cciaarges/public_html/wp-content/themes/porto/inc/functions/general.php on line 178
Statut CCIA Argeș • CCIA Argeș

Statut CCIA Argeș

Capitolul I - Dispoziții generale

Art. 1 – Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Argeş, denumită în continuare cameră judeţeană, are obligaţia ca în temeiul dispoziţiilor art. 16 (5) din Legea nr. 335 privind Camerele de comerţ din România, cu modificarile si completarile ulterioare, să se organizeze şi să funcţioneze conform statutului propriu elaborat în baza legii şi a dispoziţiilor prezentului statut-cadru.

Art. 2 – Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Argeş este organizaţie autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi străinătate.

 Art. 3 – Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Argeş, înfiinţată din iniţiativa comercianţilor, a dobândit personalitate juridică la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern Nr. 799 din data de 23.07.1990, publicată în M. Of. Nr. 88/09.05.1992 prin care a fost recunoscută şi este continuatoarea de drept a Camerei de Comerţ şi Industrie Argeş desfiinţată prin Decretul nr. 74 din 1949, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 al R.P.R. din 25 februarie 1949.

Art. 4 – Camera judeţeană Argeş are sediul în municipiul Piteşti, b-dul Republicii, nr.63, jud. Argeş. Camera județeana Argeș are Filiale care își desfășoară activitatea în Curtea de Argeș, Câmpulung.

Art. 5 – Elementele de identitate vizuală a Camerei judeţene Argeş cuprind simbolul şi denumirea specifică aşa cum sunt acestea descrise în Anexa 1.

Capitolul II - Atribuțiile Camerei

Art. 6 – Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Argeş poate îndeplini, în afara atribuţiilor principale obligatorii prevăzute în art. 4 din Legea Camerelor de Comerţ din România, şi următoarele atribuţii:
1. reprezintă şi apără interesele comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile române şi cu organizaţii similare din străinătate;
2. încheie protocoale cu autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale, precum şi cu structurile regionale, ce sunt obligate să-i acorde sprijin conform legii, în vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată şi a realizării acţiunilor pe care le iniţiază, în folosul dezvoltării economice în teritoriu;
3. sprijină autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale, precum şi structurile regionale, în scopul dezvoltării economico – sociale a zonei, inclusiv prin parteneriat public-privat;
4. sprijină membrii săi în relaţia economică cu reprezentanţele oficiale ale altor state, consulatele şi organismele din străinătate, similare Camerei;
5. prezintă instituţiilor abilitate, la cerere sau din proprie iniţiativă, prin consultarea membrilor, propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative de interes;
6. participă la şedinţele comisiilor, consiliilor şi comitetelor de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/organismele publice judeţene şi locale, precum şi pe lângă structurile regionale, şi informează membrii;
7. colaborează cu instituţiile statului, cu parteneri din domeniul public şi/ sau privat din ţară şi străinătate în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale;
8. elaborează studii privind evoluţia economică a regiunii/judeţului, prin mijloace proprii, în colaborare, după caz, cu alţi parteneri din domeniul public şi/sau privat;
9. pune la dispoziţia Guvernului şi autorităţilor publice, din iniţiativă proprie sau la cererea acestora, informaţii şi opinii motivate asupra aspectelor ce privesc interesele generale ale economiei;
10. elaborează anual un raport privind starea economiei judeţene;
11. elaborează procedurile de lucru privind activitatea proprie;
12. realizează şi administrează infrastructura de afaceri de interes judeţean: parcuri industriale ştiinţifice şi tehnologice, incubatoare de afaceri şi tehnologice, centre de transfer şi informare tehnologică, centre de afaceri, centre comerciale, complexe expoziţionale, pieţe virtuale, burse de mărfuri şi valori, case de licitaţii;
13. asigură informaţii privind programele europene, surse de finanţare şi oferte de participare în programe internaţionale;
14. asigură servicii de informare, asistenţă şi consultanţă tehnologică;
15. organizează şi administrează baze de date privind activitatea comercială şi structura comercianţilor şi furnizează, la cerere, date cu privire la partenerii de afaceri, produse şi servicii de piaţă, preţuri, concurenţă, evoluţii, bonitatea firmelor etc;
16. asigură organizarea, înregistrarea, examinarea şi certificarea formării profesionale și a competențelor profesionale, în condiţiile legii;
17. asigură asistenţă privind surse de finanţare şi oferte de participare în programele internaţionale;
18. asigură servicii de asistență pentru obţinerea de fonduri în cadrul unor programe naţionale şi internaţionale;
19. sprijină şi desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, în interesul comunităţii de afaceri, inclusiv prin creşterea vizibilităţii acestei activități şi realizarea reţelelor de cercetare;
20. organizează târguri, expoziţii, saloane, forumuri de afaceri, acţiuni de parteneriat economic în țară şi în străinătate şi sprijină participarea comercianţilor la târguri şi expoziţii în străinătate;
21. desfăşoară activităţi de informare şi documentare în interesul membrilor săi şi al economiei judeţene;
22. organizează, singura sau în colaborare cu alte instituţii, în condiţiile legii, instituţii de învăţământ preuniversitar, ca: şcoli comerciale, şcoli industriale şi de meserii;
23. organizează cursuri de formare profesională (iniţiere, calificare, specializare, perfecţionare);
24. desfăşoară activităţi de asistenţă şi consultanţă pentru comercianţi, constituie servicii de asistenţă pentru înregistrarea în registrul comerţului desfăşurând următoarele activităţi:
a. îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare a formularelor;
b. obţinerea rezervării denumirii firmei;
c. pregătirea documentaţiei în vederea înregistrării în Registrul Comerţului;
d. tehnoredactarea contractului doveditor al sediului social/profesional;
e. proiectarea şi execuţia siglei şi a emblemei pentru firme;
f. redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
g. redactarea actului constitutiv şi a actului adiţional al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în Registrul Comerţului;
h. obţinerea datei certe pentru documentaţia supusă înregistrării;
i. prestarea de servicii de consultanţă în vederea obţinerii avizelor/autorizaţiilor de funcţionare;
j. obţinerea avizelor/autorizaţiilor de funcţionare;
k. depunerea la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal a documentelor în vederea înregistrării în registrul comerţului;
25. organizează activitatea de mediere şi de soluţionare prin arbitraj a litigiilor comerciale şi civile, interne şi internaţionale, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă, de legile speciale aplicabile în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;
26. activitatea curţilor de arbitraj de pe lângă Camerele Judeţene se desfăşoară sub îndrumarea metodologică a Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, conform prevederilor Codului de procedură civilă, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională;
27. ţine şi valorifică, în interesul îmbunătăţirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale;
28. întocmește evidenţa proprie a situaţiei firmelor comerciale şi a emblemelor comerciale la nivel judeţean;
29. realizează baze de date ce cuprind informaţii utile agenților economici în exercitarea activităţii lor, desfăşoară activităţi de informare, documentare şi consultanţă în afaceri;
30. întocmesc o evidenţă proprie a societăților, sub denumirea de Catalogul Firmelor; înscrierea în acesta se face la solicitarea societăților, iar comercianții înregistrați la registrul comerțului se înscriu în catalogul firmelor întocmit de Camerele Județene;
31. participă cu informaţii proprii la formarea şi actualizarea Sistemului Naţional de Informaţii de Afaceri;
32. eliberează, pentru societățile care au sediul social în județul propriu fiecărei Camere Județene, certificate de origine pentru mărfurile româneşti, certificate privind uzanţele comerciale, firmele înscrise, adnotările şi modificările în situaţia juridică a firmelor, precum şi certificate ce atestă existenţa unor incidente comerciale;
33. sprijină agenții economici în vederea implementării sistemelor de management şi a altor reglementări privind buna funcţionare a activităţii acestora;
34. promovează, în comunitatea de afaceri, standardele comerciale şi industriale ale Uniunii Europene;
35. avizează modelele de formulare de facturi, procuri şi alte documente pentru comerţul internaţional;
36. certifică, la cerere, existenţa şi obiectul de activitate al societăților, precum şi semnătura reprezentanților legali ai acestora;
37. avizează existenţa cazurilor de forţă majoră şi influenţa acestora asupra executării obligaţiilor comercianţilor;
38. organizează Topul Judeţean al Firmelor şi alte evenimente promoţionale de anvergură judeţeană şi regională;
39. publică Buletinul Oficial al Camerei şi alte publicaţii de informare şi reclamă comercială;
40. dezvoltă cu partenerii din domeniul public şi/sau privat servicii în interesul membrilor;
41. înfiinţează, singură sau cu parteneri din domeniul public şi/sau privat, entităţi cu sau fără personalitate juridică, în vederea realizării atribuţiilor sale;
42. asigură servicii specifice în domeniul proprietății intelectuale și industriale, precum și servicii conexe acestui domeniu;
43. furnizează servicii de mediere a muncii, servicii de consiliere și formare profesională pentru dezvoltarea capacităților persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și orice alte activități care duc la creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
44. identifică și inventariază nevoile companiilor și asigură reprezentarea intereselor acestora, în colaborare cu alte organizații reprezentative ale oamenilor de afaceri;
45. acordă consultații, îndrumare și asistență operațională pentru firme și alte organizații pe probleme de management, cum ar fi: planificarea strategică și organizatorică, procese de retehnologizare, managementul schimbărilor, reducerea costurilor și alte probleme financiare; obiective și strategii de marketing; planificare, și politici privind resursele umane; strategii de compensare și pensionare; planificarea producției și planificarea controlului. Aceste servicii pentru afaceri pot include consultanță, îndrumare sau asistență operațională pentru firme și servicii publice cu privire la: proiectarea metodelor sau procedurilor contabile, programe de contabilizare a costurilor, proceduri de control bugetar, consultanță și asistență acordată firmelor și serviciilor publice pentru planificare, organizare eficientă și control, managementul informației etc.;
46. furnizează servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă (informare și consiliere profesională, medierea muncii), în condițiile legii;
47. furnizează servicii de coaching și mentorat în scopul stimulării inițiativelor antreprenoriale prin activități de training și de evaluare a competențelor antreprenoriale, manageriale și a capacității de a planifica și gestiona proiecte în vederea atingerii obiectivelor individuale și organizaționale;
48. îndeplineşte şi alte atribuţii conferite de legislaţia în vigoare şi/sau reglementări speciale.

Art. 7 – Atribuţiile Camerei pot fi realizate direct sau prin entităţile cu sau fără personalitate juridică create în acest sens.

Art. 71. (1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit Legii nr. 335/2007 și a prevederilor prezentului statut, Camerele Județene, atât în relațiile dintre ele, cât și în mod direct, au obligația să evite orice acte de concurență neloială.
(2) Relațiile dintre Camerele Județene sunt guvernate de principiul teritorialității, principiul cooperării, principiul transparenței, principiul îndeplinirii cu bună-credință a atribuțiilor și obligațiilor ce le revin, principiul soluționării pe cale amiabila a diferendelor dintre ele.

Capitolul III - Membrii Camerei

Art. 8 – Categoriile de membri ai Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Argeş sunt:
I. Membri individuali:
a) operatori economici, persoane fizice şi/sau juridice înregistraţi la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş, indiferent de domeniul de activitate.
Pot fi membri ai CCIA Argeş şi operatori economici înregistraţi la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă alte Tribunale Județene
b) sucursalele, reprezentanţele unor societăţi comerciale şi alte asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate la ORC şi autorizate să funcţioneze în judeţ.
II. Membri colectivi:
a) filialele Camerelor de Comerţ Bilaterale;
b) Asociaţiile Profesionale locale;
c) Organizaţiile Patronale existente în judeţ și /sau în țară și străinătate.
III. Membri onorifici: cadre didactice, oameni de ştiinţă, specialişti în economie şi legislaţie comercială, personalităţi ale vieţii publice din judeţ şi alţii asemenea (ex reprezentanți ai profesiilor liberale – executori judecătorești, avocați, notari, etc).

Art. 9
1. Fiecare membru individual sau colectiv are dreptul la un vot deliberativ.
2. Membrii onorifici au drept de vot consultativ.
3. Dreptul de reprezentare ca membru în organele de conducere ale Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Argeș din partea unei persoane juridice se exercită de către administratori, administratori – delegaţi, directorii societăţii, persoanele imputernicite sa angaja societatea, organizaţia sau asociaţia, sau orice membru desemnat de Adunarea Generală a Asociaţilor/ Actionarilor sau de către Consiliul de Administraţie, cu procură specială, şi se pierde odată cu încetarea calitatii pe care persoanele o au în entităţile juridice respective sau la incetarea mandatului special.

Art. 10 – Membrii Camerei de Comerţ Industrie și Agricultură Argeş pot avea, în afara drepturilor prevăzute în art. 9 din Legea Camerelor de Comerţ din România, şi următoarele drepturi:
a) să participe la alegeri în secţiunile existente pentru a fi desemnaţi ca membri ai Adunării Generale a Reprezentanţilor;
b) să aleagă şi sa fie alesi în organele de conducere ale Camerei Județene dacă au o vechime de minim 12 luni și au achitat cotizaţia anuală ;
c) să beneficieze, în condiţiile legii si ale statutului, de toate serviciile oferite de CCIA Argeş, e) să participe, prin asociere sau subscripţie, la societăţile înfiinţate de Cameră, având ca scop prestarea de servicii în interesul membrilor săi;
d) să sesizeze Camera despre problemele care privesc interesele generale ale comercianţilor, în vederea promovării acestora în faţa autorităţilor şi a forurilor competente;
e) să sesizeze Adunarea generală sau Colegiul de Conducere cu privire la eventualele nereguli în funcţionarea Camerei;
f) să facă propuneri organelor de conducere în ceea ce priveşte îmbunătăţirea activităţii.
g) să solicite şi să primească sprijinul Camerei Județene, în limita atribuțiilor legale și statutare ale acesteia, în rezolvarea problemelor care privesc interesele generale ale comercianţilor, în vederea apărării şi promovării acestor interese.

Art. 11 – Obligaţiile membrilor:
a) să respecte prevederile Legii Camerelor de Comerţ din România nr. 335 / 2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale statutului Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Argeş, precum şi hotărârile organelor colective de conducere ale C.C.I.A. Argeş;
b) să contribuie la îndeplinirea obiectivelor C.C.I.A. Argeş;
c) să achite cotizaţia, conform prevederilor statutare;
d) sa-şi desfăşoare activitatea cu respectarea prevederilor legii si a uzanţelor comerciale;
e) să evite orice acte de concurenţă neloială;

Art. 12 – Obținerea calităţii de membru:
1. Calitatea de membru al Camerei Judetene se obtine prin cererea de aderare conform prevederilor prezentului statut.
2. Calitatea de membru al C.C.I.A. Argeş de la sediul principal al persoanei juridice sau de la domiciliul persoanei fizice, după caz, nu este incompatibila cu calitatea de membru al oricărei alte Camere judeţene dar este o condiţie necesară.

Art. 13 (1) Nu pot fi membri ai Camerei Județene: interzișii, cei puși sub control judiciar și cei care au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 14
(1) Membrii Camerei Județene pierd această calitate prin:
a. neplata cotizaţiei anuale;
b. renunţarea la calitatea de membru;
c. dizolvarea persoanei juridice, în condiţiile legii;
d. nerespectarea prevederilor statutare;
e. afectarea prerogativelor Camerei Județene;
f. organizarea de activităţi de concurenţă neloială Camerei Naţionale, Camerelor Județene şi camerelor de comerţ bilaterale;
g. decesul persoanei fizice.
2. Pierderea calităţii de membru se decide / se constată de către Preşedinte şi se validează de Colegiul de Conducere al Camerei. Decizia poate fi contestată la prima Adunare Generală, în cadrul căreia se ia act, se dezbate şi se ia o hotărâre definitivă. Membrii care au pierdut această calitate, o pot redobândi cu aprobarea aceluiaşi organ de conducere care a hotărât excluderea, dar nu mai devreme de un an de la excludere şi cu plata din nou a taxei de înscriere.
Art. 141. Suspendarea calităţii de membru:
(1) În perioada în care firmele membre îşi suspendă activitatea pe un termen limitat, acestora li se suspendă calitatea de membru în perioada respectivă. În acest interval, firmele îşi pierd drepturile înscrise în art. 10 şi sunt scutite de la plata cotizaţiei.

Art. 15
(1) Organele de conducere ale Camerelor Judeţene sunt:
a. Adunarea Generală sau Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor, după caz, care se întruneşte în şedinţe şi adoptă hotărâri;
b. Organele de conducere alese:
b.1 Preşedintele, care emite dispoziţii.
b.2 Colegiul de Conducere, care se întruneşte în sesiuni şi adoptă decizii;
c. Organele de conducere executive: Secretarul General/Directorul General și alte organe de conducere specifice aparatului executiv, care pot fi, după caz, Directorul executiv, Directorul, Șeful de serviciu, de birou sau de compartiment etc., numite în conformitate cu prevederile statutului propriu și ale Codului muncii.
(2) Dispozițiile emise de Președinte se extind ca autoritate inclusiv asupra Consiliului Director (ai cărui membrii sunt nominalizați de către Președintele Camerei Județene), care are rolul conferit de statutul fiecărei Camere Județene, fiind organizat conform statutului și regulamentului de organizare și funcționare al fiecărei Camere Județene aprobat de Adunarea Generală a acesteia.
(3) Camerele Judeţene sunt organizate şi funcţionează pe baza organigramelor proprii, aprobate de organele de conducere îndrituite conform statutului fiecărei Camere Județene.

Art. 16 – Competenţele, atribuţiile şi răspunderile organelor de conducere ale Camerei Judeţene se stabilesc pe baza statutului propriu, în conformitate cu prevederile statutului-cadru al CCIR şi în limitele prevăzute în Legea Camerelor de Comerţ din România.

Art. 17 – Camerele Judeţene se pot organiza pe secţiuni.

Capitolul IV - Organizare și funcționare

A. Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor

Art. 18 – Adunarea Generală este organul suprem al Camerei şi se compune din totalitatea membrilor prevăzuţi la art. 8 din prezentul statut, sau din totalitatea reprezentanţilor secţiunilor.

Art. 19 (1) – Convocarea Adunării Generale ordinare se face cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru şedinţa respectivă.
(2) – Convocarea Adunării Generale extraordinare se face cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru şedinţa respectivă.
(3) – Convocarea se va face prin scrisoare, fax sau e-mail şi va cuprinde locul, data, ora şi ordinea de zi. Convocarea se va face de către Preşedinte sau de către 2/3 din numărul membrilor Colegiului de Conducere.
(4) – Dacă în Adunarea Generală se va discuta aprobarea sau modificarea statutului, proiectul de statut, respectiv modificările propuse, se vor afişa pe pagina web a Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Argeş.

Art. 20 (1) – Adunarea Generală este statutar constituită, la prima convocare, dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor şi este condusă de Preşedintele Camerei sau de un membru al Colegiului de Conducere desemnat de acesta.
(2) – Termenul reconvocării este de 7 zile pentru Adunarea Generală ordinară şi de 3 zile Adunarea Generală extraordinară, şi se folosesc mijloacele prevăzute la art. 19
(3) – Adunarea Generală este statutar constituită, în acest caz, cu orice număr de membri prezenţi.

Art. 21 (1) Procedura de vot în Adunarea Generală a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Argeş urmează să respecte condiţia votului majoritar al membrilor sau reprezentanţilor prezenţi, cu vot secret când se referă la alegerea de persoane şi cu vot deschis în celelalte cazuri.
(2) În caz de egalitate de voturi prevalează votul Preşedintelui Camerei.
(3) Dezbaterile şi hotărârile Adunării generale sunt consemnate în proces-verbal semnat de Preşedintele Camerei Județene şi de secretarul de şedinţă.

Art. 22 – Atribuţiile Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor sunt:
1. dezbate probleme de interes general şi actual privind evoluţia comerţului, industriei, agriculturii şi serviciilor, promovarea economiei de piaţă, încurajarea liberei iniţiative şi adoptă hotărâri care reflectă poziţia membrilor Camerei Județene în problemele dezbătute şi care cuprind concluziile şi propunerile de măsuri corespunzătoare;
2. aprobă strategia, obiectivele şi programul de acţiuni ale Camerei Judeţene;
3. stabileşte obiectivele generale ale activităţii de viitor a Camerei Județene;
4. aprobă Statutul şi modificările acestuia;
5. aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Camerei Județene;
6. dezbate şi aprobă raportul de activitate al Colegiului de Conducere, raportul de verificare al Comisiei de Cenzori/ firmei de audit financiar privind activitatea desfăşurată între sesiunile Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor şi descărcarea de gestiune;
7. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, programul de investiții şi bilanţul Camerei Județene;
8. alege şi revocă, prin vot secret, pe membrii Colegiului de Conducere, Preşedintele şi Comisia de Cenzori;
9. dispune dizolvarea Colegiului de Conducere, în următoarele cazuri:
a. când se descompletează la mai puţin de jumătate plus unu din numărul membrilor aleşi;
b. pentru gestiune frauduloasă, care se va constata pe baza unui raport întocmit de Comisia de Cenzori/auditor sau în urma rezultatului definitiv al unei acţiuni de control a organelor autorizate legal.
În caz de dizolvare a Colegiului de Conducere, Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor va constitui un Colegiu interimar alcătuit din 7 membri, aleşi dintre membrii Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor şi un preşedinte interimar ales dintre membrii Colegiului de Conducere interimar.
Prin însăşi hotărârea de dizolvare, Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor va stabili drepturile şi obligaţiile Colegiului de Conducere interimar şi ale Preşedintelui interimar.
Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor va alege Colegiul de Conducere şi Preşedintele în termen de două luni. Preşedintele este ales dintre membrii Colegiului de Conducere.
În situaţia dizolvării pentru gestiune frauduloasă Comisia de Cenzori/ auditorul financiar membru C.A.F.R. va stabili şi cuantumul daunelor şi persoanele de la care se recuperează.
10. Organizează, în condiţiile legii, secţiunile Camerei Județene, înainte de alegeri;
11. Stabileşte nivelul indemnizaţiei Preşedintelui, Vicepreşedinţilor şi membrilor Colegiului de Conducere pentru participarea la activitatea Colegiului de Conducere.
12. Stabileşte indemnizaţia membrilor Comisiei de Cenzori sau auditorului financiar; aprobă nivelul minim al cotizaţiilor membrilor Camerei Județene;
13. Aprobă contractarea de credite pentru investiţii sau contractarea altor surse de finanţare rambursabile, a căror valoare depăşeşte nivelul veniturilor prevăzut şi aprobat prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli;
14. Deliberează şi hotărăşte în privinţa oricăror altor probleme care intră în competenţa sa.
15. Între ședințele Adunării Generale a Membrilor Camerei Județene, hotărârile referitoare la atribuțiile acesteia sunt mandatate de drept Colegiului de Conducere, iar intre sesiunile acestuia Președintelui Camerei Județene, în situația în care, între ședințe/sesiuni, aceste hotărâri se impun a fi luate de urgență și fără trecerea vreunui termen, urmând a fi supuse validării în sesiunile/ședințele imediat următoare ale organelor de conducere respective;
16. Aprobă dispozițiile legate de administrarea patrimoniului Camerei Județene propuse în aceste sens de către Președinte.

Art. 23 – Dispoziţiile prezentului statut referitoare la convocarea şi desfăşurarea Adunării Generale, se aplică în mod corespunzător şi Adunărilor Generale a Reprezentanţilor pe secţiuni – dacă este cazul.

B. Colegiul de Conducere

Art. 24 – Colegiul de Conducere asigura, în perioada dintre sesiunile Adunării Generale, conducerea generală a Camerei şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa sa, în baza statutului sau a hotărârii Adunării Generale.

Art. 25 – Structura Colegiului de Conducere :
1. Colegiul de Conducere se compune dintr-un număr impar de persoane ( cuprins intre 7 – 25 membri).
2. Colegiul de Conducere este ales, prin vot secret, de Adunarea Generală pe o durată de 4 (patru) ani. Mandatul membrilor Colegiului de Conducere se poate reînnoi.
3. Preşedintele C.C.I.A. Argeş este membru de drept, pentru încă un mandat, în Colegiul care va fi ales după încetarea mandatului de Preşedinte,
4. Membrii Colegiul de Conducere nu pot fi salariaţi ai C.C.I.A. Argeş. Ei pot primi o indemnizaţie de participare la activitatea Colegiului de Conducere, stabilită prin hotărâre a Adunării Generale.

Art. 26 – Convocarea Colegiului de Conducere :
1. Colegiul de Conducere se întruneşte în sesiune ordinară de regulă trimestrial, sau în sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie, la convocarea Presedintelui, conform statutului propriu.
2. Colegiul de Conducere este statutar constituit dacă sunt prezenţi, direct sau prin mandatar cu împuternicire de reprezentare, cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor.
3. Deciziile Colegiului de Conducere se adoptă cu o majoritate de cel puţin jumătate plus unul din totalul membrilor prezenţi sau reprezentaţi. În caz de egalitate de voturi prevalează votul Preşedintelui.

Art. 27 – Colegiul de Conducere are următoarele atribuţii:
1. asigură conducerea Camerei Județene între sesiunile Adunării Generale şi aduce la îndeplinire hotărârile acesteia;
2. alege, prin vot secret, dintre membrii săi 1-4 Vicepreşedinţi. Camerele Județene organizate pe secțiuni pot avea 5 (cinci) vicepreședinți. Vicepreşedinţii sunt aleşi pentru un mandat de 4 (patru) ani, în concordanţă cu mandatul Colegiului de Conducere şi al Preşedintelui. Președinții secțiunilor sunt și vicepreședinți ai Colegiului;
3. propune Adunării Generale, spre aprobare, membrii Comisiei de Cenzori și auditorul financiar;
4. decide constituirea Adunării Generale a Reprezentanţilor; stabileşte norma de reprezentare pentru Adunarea Generala a Reprezentanţilor;
5. aprobă Organigrama şi Regulamentul Intern al Camerei Județene;
6. întocmeşte, anual sau ori de câte ori este nevoie, raportul privind activitatea Camerei Județene şi îl supune aprobării Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor;
7. ia act de aplicarea Regulilor Curții de Arbitraj conform legii, ia act de Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera Județeană și aprobă nivelul taxelor arbitrale.
8. prezintă Adunării Generale, spre aprobare, strategia, obiectivele, programul de acțiuni și bugetul anual al Camerei Județene și programul de investiții;
9. administrează patrimoniul deţinut de Camera Judeţeană în conformitate cu prevederile legale şi ale statutului;
10. analizează cel puţin o dată pe an activitatea fiecărei secţiuni şi stabileşte măsuri pentru direcţionarea activităţilor acestora;
11. aprobă rapoartele privind organizarea şi funcţionarea entităţilor, cu sau fără personalitate juridică, la care Camera Județeană este parte şi informează Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor în legătură cu activitatea acestora;
12. propune Adunării Generale, spre aprobare, criteriile de calcul ale tarifelor de înscriere şi cotizaţiilor anuale ale membrilor precum şi indemnizaţiile Preşedintelui, vicepreşedinţilor, membrilor Colegiului de Conducere şi a membrilor Comisiei de Cenzori și auditorului financiar; vezi Anexa 1.4.
13. aprobă tarifele, comisioanele şi onorariile practicate de Camera Județeană pentru serviciile efectuate;
14. validează dobândirea sau pierderea calităţii de membru al Camerei Județene, aprobate de Preşedinte;
15. propune Adunării Generale spre aprobare modificări, sau completări ale Statutului Camerei;
16. aprobă virări între capitolele bugetare, precum şi modificări în destinaţia veniturilor, în limita bugetului aprobat;
17. dezbate şi aprobă raportul privind activitatea desfăşurată de Camera Județeană între sesiunile Colegiului de Conducere;
18. aprobă contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de organizaţie;
19. aprobă organigrama, grila de salarizare şi stimulare a personalului Camerei Județene;
20. aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli anual al Camerei Județene (inclusiv programul de investiţii);
21. aprobă majorarea fondului de salarii şi de stimulare;
22. aprobă aderarea Camerei Județene la societăţi comerciale în calitate de acţionar/asociat sau în alte organizaţii și desemnează reprezentanţii acesteia;
23. propune Adunării Generale Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Camerei Județene;
24. deliberează şi decide în privinţa oricăror altor probleme care intră în competenţa sa.

C. Preşedintele
Art. 28
1. Preşedintele asigură conducerea activităţii Camerei şi duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale, ale Colegiului de Conducere, precum şi ale Comisiei de Cenzori, în conformitate cu dispoziţiile legii şi ale prezentului statut.
2. Preşedintele reprezintă Camera în relaţiile interne şi internaţionale.
3. Preşedintele Camerei este ales, prin vot secret, de Adunarea Generală, dintre membrii Colegiului de Conducere, pe o durată de 4 (patru) ani, şi poate fi reales.
4. Preşedintele nu poate fi salariat al Camerei.
5. Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Camerei primeşte o indemnizaţie lunară cu aprobarea Colegiului de Conducere al Camerei Județene.

Art. 29 – Preşedintele Camerei are următoarele atribuţii:
1. convoacă şi prezidează Adunarea Generală, Colegiul de Conducere şi propune ordinea de zi a întrunirii acestora;
2. reprezintă şi angajează Camera în relaţiile cu persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;
3. propune Colegiului de Conducere modificări şi completări al Statutului Camerei;
4. prezintă Colegiului de Conducere strategia, obiectivele, programul de acţiuni şi bugetul anual al Camerei;
5. propune Colegiului de Conducere membrii Comisiei de Cenzori sau auditorul financiar;
6. propune Colegiului de Conducere, spre aprobare, organigrama si regulamentul Intern al Camerei;
7. aprobă structura de personal a Camerei Județene;
8. propune Adunării Generale, spre aprobare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Camerei Județene;
9. întocmeşte raportul trimestrial privind activitatea Camerei Județene şi îl supune aprobării Colegiului de Conducere;
10. propune Colegiului de Conducere, spre aprobare, virări între capitolele bugetare, precum şi modificări în destinaţia veniturilor, în limita bugetului aprobat;
11. propune dobândirea, pierderea sau suspendarea calităţii de membru şi înaintează documentele, spre validare, Colegiului de Conducere;
12. propune Colegiului de Conducere nivelul cotizaţiilor anuale ale membrilor şi criteriile de calcul ale acestora;
13. propune Colegiului de Conducere tarifele, comisioanele şi onorariile practicate de Camera Județeană pentru serviciile efectuate;
14. negociază şi aprobă salariile, adaosurile, sporurile, fondurile de stimulente materiale şi modalităţile de acordare a acestora, pentru personalul Camerei Județene, în limita Bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi a reglementărilor legale în vigoare;
15. încheie, modifică şi desface, în condiţiile legii, contractele de muncă ale salariaţilor Camerei Județene;
16. dispune sancţionarea disciplinară, numirea şi eliberarea din funcţie a salariaţilor Camerei Județene;
17. aprobă nominalizarea salariaţilor pentru deplasări în interes de serviciu, în ţară şi străinătate;
18. desemnează reprezentanţii Camerei Județene în comisiile, consiliile şi comitetele de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile / instituţiile / organismele publice judeţene şi locale, precum şi pe lângă structurile regionale;
19. propune Colegiului de Conducere şi urmăreşte realizarea strategiei, obiectivelor, programului de acţiuni si a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Județene, aprobate de Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor;
20. propune Colegiului de Conducere, spre aprobare, Procedurile de Lucru, Manualul Calităţii şi Regulamentul Intern al Camerei Județene;
21. prezintă Colegiului de Conducere rapoarte privind organizarea şi funcţionarea entităţilor, cu sau fără personalitate juridică, la care Camera Județeană este parte;
22 îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală şi Colegiul de Conducere.

Art. 30 – Preşedintele poate delega o parte din atribuţii precum şi dreptul de semnătură a unor documente ce privesc activitatea curenta a Camerei, Vicepreşedinţilor sau Secretarului General /Directorului General.

D. Organe de conducere executive

Art. 31 (1) Competenţele, atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura organizatorică executivă se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
(2) Coordonarea aparatului executiv este realizată de Secretarul General /Directorul General.
(3) Secterarul General/Directorul General emite circulare în vederea desfăşurării activităţii aparatului executiv.
(4) Secretarul General / Directorul General prezintă Președintelui rapoarte de lucru.

Capitolul V - Patrimoniul Camerei si veniturile

Art. 32 – Patrimoniul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Argeş este format din bunurile mobile şi imobile deţinute de aceasta.

Art. 33 – Veniturile C.C.I.A. Argeş se constituie din:
a) cotizaţia membrilor;
b) tarifele percepute pentru activităţile efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile statutare;
c) comisioane;
d) venituri realizate din activităţi desfăşurate în condiţiile legii şi pe baza statutului;
e) subvenţii, sponsorizări şi donaţii ale persoanelor fizice sau juridice, legate testamentare;
f) venituri şi/dividende ale societăţilor comerciale la care C.C.I.A. Argeş este acţionară sau asociată;
g) tarife aferente unor activităţi concesionate din partea statului;
h) chirii percepute în condiţiile legii;
i) alte venituri realizate din activitatea desfăşurată, în condiţiile prevăzute de statut şi de legislaţia în vigoare.

Art. 34
1. Exerciţiul financiar al C.C.I.A. Argeş începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie din anul respectiv.
2. Camera Judeteana poate ca, dupa termenul de 30 de zile de la aprobarea BVC de către Adunarea Generală, sa il puna la dispozitia membrilor CCIA Argeş, la solicitarea acestora.
3. Modul de utilizare a subvenţiilor de la bugetul de stat este supus controlului Curţii de Conturi.
4. C.C.I.A. Argeş va contribui la acoperirea în parte a cheltuielilor de funcţionare a Camerei Naţionale cu o cotă parte din veniturile sale provenite din cotizaţii.

Capitolul VI - Controlul financiar al Camerei

Art. 35 – Controlul gestiunii C.C.I.A. Argeş poate fi efectuat de o Comisie de Cenzori, aleasă de Adunarea Generală compusă din trei persoane cu studii superioare economice, din care cel puţin două să aibă calificarea de expert contabil și de un auditor financiar, potrivit legii.

Art. 36 – La sfârşitul fiecărui exercițiu financiar, Comisia de Cenzori și auditorul financiar, potrivit legii, examinează contul de gestiune al anului încheiat, situaţia financiară şi inventarul şi întocmeşte un raport, care se ataşează la darea de seamă anuală a Colegiului de Conducere al Camerei Judeţene şi se publică în Buletinul Oficial al Camerei Judeţene sau pe site-ul Camerei Județene, împreună cu execuţia bugetară.

Art. 37 – În caz de dizolvare pentru gestiune financiară frauduloasă a Colegiului de Conducere al C.C.I.A. Argeş, Comisia de Cenzori sau Auditorul financiar vor stabili şi cuantumul daunelor şi persoanele de la care se recuperează, potrivit legii.

Art. 38 – Mandatul membrilor Comisiei de Cenzori este de 4 (patru) ani

Art. 39 – Dacă descoperă nereguli în gestiune, Comisia de Cenzori le aduce la cunoştinţă Preşedintelui C.C.I.A. Argeş ori după caz, Colegiului de Conducere sau Adunării Generale

Art. 40 – Comisia de Cenzori si auditorul financiar răspund pentru activitatea lor de control în faţa legii şi a Adunării Generale, în condițiile legii.

Capitolul VII - Relațiile cu autoritățile publice

Art. 41 – Camera Județeană sprijină autorităţile administraţiei publice în scopul dezvoltării economico-sociale a zonei.

Art. 42 – Camera Județeană reprezintă şi apără interesele membrilor în cadrul comisiilor tripartite şi de specialitate, precum şi în cadrul consiliilor şi comitetelor de lucru înfiinţate pe lângă autorităţile publice.

Art. 43 – Camera Județeană poate face parte din comisiile tripartite şi de specialitate, precum şi din consiliile şi comitetele de lucru înfiinţate pe lângă autorităţile publice, judeţene şi locale sau la nivel regional.

Art. 44 – Camera Județeană formulează puncte de vedere în legătură cu proiectele legislative, actele normative şi reglementările ce ţin de domeniul economic, pe care le înaintează Camerei Naţionale şi/sau autorităţilor competente.

Art. 45 – Camera Județeană furnizează gratuit autorităţilor administraţiei publice centrale, judeţene, locale şi structurilor regionale, la cerere, informaţii din domeniul de activitate, solicitate în conformitate cu prevederile legale sau convenite prin protocol.

Art. 46 – Autorităţile administraţiei publice centrale, judeţene, locale şi structurile regionale sunt obligate să ofere, fără plată, în condiţiile legii, la cererea Camerelor Judeţene, toate informaţiile cu caracter public necesare exercitării atribuţiilor lor.

Capitolul VIII - Asocierea Camerei

Art. 47 – Camera Județeană poate stabili raporturi de cooperare sau de asociere cu alte Camere de Comerţ şi Industrie din ţară, precum şi cu organizaţii similare din străinătate, pentru desfăşurarea de activităţi de interes comun.

Art. 48 – Asociaţiile constituite în condiţiile articolului 47 din prezentul statut pot deveni persoane juridice, în condiţiile legii, desfăşurând activitatea potrivit statutelor proprii aprobate de Organele de Conducere competente ale Camerelor asociate.

Capitolul IX - Curtea de Arbitraj Comercial

Art. 49 – Curtea de Arbitraj Comercial funcţionează pe lângă Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură a Judeţului Argeş, ca instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuțiilor ce îi revin.

Art. 50 – Activitatea Curții de Arbitraj Comercial este coordonată de către un Colegiu, condus de Președintele Curții de Arbitraj Comercial.

Art. 51 – Președintele Colegiului Curții de Arbitraj Comercial este propus de către Președintele Camerei și aprobat de către Colegiul de Conducere al Camerei.

Art. 52 – Regulamentul de organizare și funcționare al Curții de Arbitraj Comercial, precum și a Colegiului acesteia, este aprobat de către Colegiul de Conducere al Camerei.

Art. 53 – Activitatea Curții de Arbitraj Comercial se desfășoară conform prevederilor Codului de procedura civilă, ale Regulamentului de organizare și funcționare și ale Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera Națională.

Art. 54 – Normele privind taxele arbitrale si onorariile arbitrilor se aproba de către Colegiul de Conducere al Camerei, la propunerea Colegiului Curții de Arbitraj Comercial.

Art. 55 – Taxele arbitrale sunt destinate acoperirii cheltuielilor legate de activitatea de soluționare a litigiilor, plății onorariilor arbitrilor si documentarii acestora, cheltuielilor de secretariat si altor cheltuieli necesare funcționării Curții de Arbitraj Comercial.

Art. 56 – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeş organizează, prin intermediul Curții de Arbitraj Comercial, arbitrajul comercial ad-hoc, intern, cu respectarea prevederilor cuprinse în Cartea a IV-a a Codului de procedură civilă și a Regulamentului Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură a României. Practica arbitrală a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională a României este de referinţă pentru tribunalele arbitrale ale Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă C.C.I.A. Argeş.

Art. 57 – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Judeţului Argeş poate organiza medierea litigiilor comerciale si a litigiilor civile, pentru membrii săi și pentru oricare din persoanele care apelează la aceasta modalitate legala de rezolvare rapida a litigiilor, în cadrul Centrului de Mediere înființat de Cameră prin Decizia Colegiului de Conducere, condus de un director.

Capitolul X - Dispoziții finale

Prezentul statut, elaborat în baza dispoziţiilor Legii nr. 335/2007 privind Camerele de Comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare a fost aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor CCIA Argeș din data de 12 septembrie 2018.

 Art. 58 – Litigiile dintre C.C.I.A. Argeş şi Camera Naţională sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, conform dreptului comun.

Art. 59 – Litigiile dintre membri şi C.C.I.A. Argeş de care aparţin sunt sesizate organele de conducere a căror competenţă este în ordine ierarhică: Preşedinte, Colegiu de Conducere şi Adunarea Generală, a cărei hotărâre este definitivă.

Art. 60 – Anexele 1.1, 1.2, 1.3 si 1.4 fac parte integrantă din prezentul statut.

Publică in rețele sociale