AEGRM – Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare

CCIA Argeş este agent împuternicit al CCIR pentru a face înscrieri şi alte operaţiuni în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe bunuri şi persoane, ce asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege.

În AEGRM se pot înscrie creanţe garantate cu bunuri mobile, dar şi alte tipuri de acte juridice, cum ar fi: cesiunea drepturilor de creanţă, vânzările condiţionate, contracte de leasing, contracte de consignaţie etc.

Rolul AEGRM este de a proteja creditorii care şi-au constituit garanţii reale mobiliare înscrise la Arhiva Electronică conform unor proceduri specifice. Înscrierea în Arhiva Electronică conferă creditorului garantat dreptul de a-şi putea recupera creanţă prin executarea bunului adus în garanţie de debitor, înaintea creditorilor garantaţi ale căror drepturi asupra bunului în garanţie au un grad de prioritate inferior.

Beneficiarii serviciilor oferite de AEGRM sunt în principal: societăţile bancare, autorităţile şi instituţiile Statului, firmele, persoanele juridice, persoanele fizice din toate domeniile de activitate, iar tarifele diferă în funcţie de tipul de aviz înscris.

Persoana care iniţiază înscrierea în AEGRM poate fi atât creditorul, cât şi debitorul.

Orice creditor ipotecar care, în scopul obţinerii unui rang de prioritate, doreşte să facă publică existenţa unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, potrivit dispoziţiilor Codului Civil, trebuie să completeze un formular de aviz de ipotecă pe suport de hârtie, ori în format electronic, şi să-l depună, respectiv să-l transmită, unui operator/agent autorizat al Arhivei, cu plata taxei stabilite de lege şi a tarifului corespunzător stabilit de acel operator.

Servicii oferite:

 • înscrierea avizelor de garanţie în arhiva electronică;
 • stingerea avizelor;
 • consultanţă de specialitate;
 • servicii de căutare şi copiere de informaţii din baza de date a arhivei electronice;
 • eliberarea, la cerere, de copii certificate de pe înscrierile din arhivă.

Apelând la serviciile furnizate de AEGRM – CCIA Argeş, în afară de înscrierea avizelor de garanţie, vă poate oferi consultanţă de specialitate, servicii de căutare şi extragere de informaţii din baza de date a arhivei electronice, eliberare la cerere de copii certificate de pe înscrierile din arhivă.

Prin Biroul A.E.G.R.M., se asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare şi a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege, pentru acte şi fapte juridice cum ar fi, dar fără a se limita:

 • Contracte de garanţie, locaţiune, consignaţie, vânzare-cumpărare, obligaţii-agricole;
 • Sechestre asiguratorii;
 • Înscrieri în legătura cu operațiuni privind finanțele publice;
 • Înscrieri în legătură cu diferite tipuri de bunuri;
 • Autovehicule;
 • Utilaje agricole, altele decât autovehicule;
 • Creanţe;
 • Conturi bancare;
 • Acţiuni/părți sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare;
 • Poliţe de asigurare;
 • Universalităţi (stocuri, fond de comerț sau alte asemenea universalități);
 • Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi;
 • Păduri care urmează a fi tăiate;
 • Minerale care urmează a fi extrase;
 • Recolte în general dar și recolte ce urmează a fi culese;
 • Efective de animale etc.

Tarife

 • ÎNSCRIERE INIȚIALĂ: 60 lei+TVA (dacă este și bun suplimentar: 1 LEU+TVA)
 • AVIZ PRELUNGIRE: 40 lei+TVA
 • AVIZ EXTINEDERE ASUPRA ALTOR BUNURI: 40 lei+TVA (dacă este și bun suplimentar: 1 LEU+TVA)
 • AVIZ REDUCERE: 40 lei+TVA
 • AVIZ MODIFICATOR: 40 lei +TVA (dacă este și bun suplimentar: 1 LEU+TVA)
 • AVIZ STINGERE: 25 lei +TVA
 • PENTRU CĂUTARE: 15 lei + TVA (PRINTAREA REZULTATULUI CĂUTĂRII
 • PENTRU PRINTAREA FIECĂRUI REZULTAT APLICĂM TARIF 15LEI+TVA/REZULTAT

Formular de înscriere

Accesați urmatoarele link-uri pentru formularul dorit:

Cadrul legal

Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare este organizată şi funcţionează în baza prevederilor următoarelor acte normative:

 • Ordonanţă Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în arhiva electronică de garanţii reale mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 republicată privind codul civil;
 • Instrucţiunile ministrului justiţiei nr. 3128/c/28 octombrie 2003 privind criteriile de autorizare ale operatorilor de arhivă;
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 79 din 30 septembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a legii nr. 287/2009 privind codul civil;
 • Hotărârea guvernului nr. 802 din 30 septembrie 1999 privind adoptarea regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea arhivei electronice de garanţii reale mobiliare;
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 2409/c din 25 august 2004 pentru aprobarea instrucţiunilor privind utilizarea semnăturii electronice în vederea înregistrării formularelor şi căutării datelor în arhiva electronică de garanţii reale mobiliare;
 • Legea nr. 32 din din 1 martie 2006 privind obligaţiunile ipotecare;
 • Regulament nr. 12/3 din 7 august 2006 pentru autorizarea agenţilor în baza legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare;
 • Regulament nr. 13 din 20 iulie 2006 privind obligaţiunile ipotecare;
 • Legea nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a legii nr. 287/2009 privind codul civil;
 • Legea nr. 202 din 16 iulie 2015 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

contact: George PREOTEASA | 0731 031 054 | george.preoteasa@ccia-arges.ro

Publică in rețele sociale