Regulament de funcționare & Reguli de procedură

REGULAMENTUL privind organizarea și funcționarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

Aprobat prin Decizia Nr.7 din 09.03.2016 a Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României.

  • Publicat în Monitorul Oficial al României – Partea I, Nr.265 din 07.04.2016
  • Aplicabil și Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Argeș, în temeiul dispozițiilor art.29(7) din Legea Nr.335/2007 a camerelor de comerț din România:

„(7) – Activitatea curţilor de arbitraj de pe lângă camerele judeţene se desfăşoară conform prevederilor Codului de procedură civilă, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Națională”.

Referirile din text la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și la camera națională vor fi considerate ca fiind făcute, deopotrivă, la Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Argeș și la această cameră teritorială.

Capitolul I - Dispoziții generale

Definirea și sediul Curții de Arbitraj

Articolul 1

(1) Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, denumită în continuare Curtea de Arbitraj, este o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, organizată şi funcţionând în conformitate cu Legea camerelor de comerţ din România Nr.335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prezentul regulament.

(2) Sediul Curţii de Arbitraj este în România, Municipiul Bucureşti, Bd. Octavian Goga, Nr.2, Sectorul 3.

(Notă*): În cazul Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș, sediul arbitrajului este în România, Municipiul Pitești, Bd. Republicii, Nr.63, Județul Argeș.

Misiunea Curţii de Arbitraj

Articolul 2

Curtea de Arbitraj are misiunea de a organiza arbitrajul intern şi internaţional, precum şi alte modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor.

Capitolul II - Atribuții

Atribuţiile Curţii de Arbitraj

Articolul 3

Curtea de Arbitraj îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) organizează şi administrează soluţionarea litigiilor interne şi internaţionale prin arbitraj instituţionalizat, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, denumite în continuare Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, de dispoziţiile Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;

b) asigură părţilor, la cerere, organizarea arbitrajului ad-hoc, în cauzele în care, prin convenţia arbitrală, au optat pentru această modalitate de arbitraj;

c) elaborează modele de convenţii arbitrale pe care le pune la dispoziţia mediului de afaceri;

d) dezbate probleme de drept şi jurisprudenţă arbitrală;

e) colaborează cu celelalte curţi de arbitraj ale camerelor de comerţ şi industrie din ţară, cu alte instituţii similare de arbitraj, interne şi internaţionale şi cu diverse personalităţi din domenii de interes;

f) ţine evidenţa jurisprudenţei arbitrale, întocmeşte culegeri de jurisprudenţă arbitrală şi asigură documentarea în domeniul arbitrajului intern şi internaţional;

g) face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului intern şi internaţional;

h) organizează, la cerere, alte modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor;

i) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

Capitolul III - Organizare și Funcționare

Componenţa Curţii de Arbitraj. Dobândirea calităţii de arbitru

Articolul 4

(1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, confirmaţi de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(2) În Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj, denumită în continuare Lista de arbitri, pot fi înscrise, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, persoane care figurează pe listele de arbitri ale unor instituţii permanente de arbitraj din străinătate.

(3) În arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj pot avea calitatea de arbitri şi persoane neînscrise pe Lista de arbitri, dacă părţile le-au numit, prin convenţia arbitrală, în această calitate, într-un litigiu determinat, iar aceste persoane îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(4) Poate fi arbitru orice persoană, cetăţean român sau străin, care are capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor sale, se bucură de o reputaţie neştirbită şi are o înaltă calificare şi experienţă profesională în domeniul dreptului privat, relaţiilor economice interne şi internaţionale şi arbitrajului comercial.

(5) Persoanele care au fost condamnate definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală, săvârşită cu intenţie, nu pot dobândi calitatea de arbitru.

(6) Înscrierea în Lista de arbitri a arbitrilor români şi străini se face în următoarele condiţii:

a) cerere scrisă, care să cuprindă declaraţia persoanei că a luat cunoştinţă de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj;

b) studii superioare juridice;

c) vechime în specialitate juridică de cel puţin 8 ani;

d) completarea chestionarului elaborat de Colegiul Curţii de Arbitraj;

e) aprobarea Colegiului Curţii de Arbitraj.

(7) Colegiul Curţii de Arbitraj examinează cererile de înscriere în Lista de arbitri o singură dată pe an.

(8) Enumerarea arbitrilor în Lista de arbitri se face în ordinea alfabetică a numelui acestora, specificându-se pentru fiecare arbitru titlurile ştiinţifice pe care le deţine şi activitatea profesională care îl defineşte, vechimea în specialitate, cetăţenia şi domiciliul ori reşedinţa obişnuită.

Articolul 5

(1) Radierea arbitrilor din Lista de arbitri se poate face, în urma deciziei motivate a Colegiului Curţii de Arbitraj, de către Biroul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, în cazul încălcării deosebit de grave a obligaţiilor ce incumbă misiunii de arbitru.

(2) Rezoluţia Biroului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României poate fi atacată de către persoana vizată, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, care va lua o decizie definitivă ce va fi comunicată de îndată petentului.

(3) Pentru cauze de incompatibilitate în legătură cu calitatea de arbitru, survenite ulterior înscrierii în Lista de arbitri, se dispune suspendarea acestuia de către Colegiul Curţii de Arbitraj.
Conducerea Curţii de Arbitraj

Conducerea Curții de Arbitraj

Articolul 6

(1) Curtea de Arbitraj este condusă de către un colegiu alcătuit din preşedinte, vicepreşedinte şi 5 membri. Preşedintele Curţii de Arbitraj este aprobat de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, la propunerea preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie a României, dintre arbitrii înscrişi pe listă, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Vicepreşedintele şi membrii Colegiului sunt propuşi de preşedintele Curţii de Arbitraj şi aprobaţi de Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

(2) Colegiul Curţii de Arbitraj ia hotărâri cu majoritatea membrilor ce îl compun.

(3) Colegiul Curţii de Arbitraj are următoarele atribuţii principale:

a) asigură conducerea generală a Curţii de Arbitraj;

b) adoptă Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj;

c) adoptă Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj;

d) propune, dacă este cazul, modificarea prezentului regulament, precum şi Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale;

e) aprobă Lista de arbitri;

f) convoacă Plenul Curţii de Arbitraj;

g) organizează întocmirea de culegeri de jurisprudenţă a Curţii de Arbitraj şi avizează publicarea acestora; asigură procurarea de documentaţie naţională şi străină necesară desfăşurării activităţii arbitrilor;

h) adoptă Regulamentul Secretariatului Curţii de Arbitraj;

i) poate înfiinţa comisii de specialitate, stabilind componenţa lor, obiectul de activitate, precum şi durata acestora;

j) desemnează membrii Consiliului Ştiinţific al Curţii de Arbitraj;

k) poate decide amânarea plăţilor onorariilor arbitrilor până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunţate în acţiunea în anulare în cazurile în care s-a invocat excepţia de necompetenţă în faţa tribunalului arbitral sau excepţia nelegalităţii constituirii tribunalului arbitral.

(4) În caz de imposibilitate temporară a exercitării funcţiei de preşedinte, înlocuitorul acestuia este vicepreşedintele. De asemenea, vicepreşedintele va exercita atribuţiile delegate de preşedinte.

(5) Preşedintele Curţii de Arbitraj exercită conducerea curentă a acestei curţi şi o reprezintă în relaţiile interne şi internaţionale. De asemenea, preşedintele exercită atribuţiile referitoare la organizarea şi administrarea litigiilor arbitrale, care îi sunt conferite prin Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(6) În situaţia în care preşedintele se află într-un caz de imposibilitate temporară a exercitării funcţiei şi vicepreşedintele, din orice motive, nu îl poate înlocui, atribuţiile sale vor fi exercitate de cel mai în vârstă dintre membrii Colegiului Curţii de Arbitraj.

(7) Preşedintele,vicepreşedintele şi membrii Colegiului Curţii de Arbitraj pot fi desemnaţi ca arbitri şi supraarbitri.

(8) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Colegiului Curţii de Arbitraj pot fi revocaţi de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României. În cazul vicepreşedintelui şi al membrilor, revocarea se face la propunerea preşedintelui Curţii de Arbitraj.

(9) Colegiul Curţii de Arbitraj îşi exercită prerogativele în baza programului propriu de activitate, care va fi evaluat anual în sesiunea Plenului Curţii de Arbitraj.

(10) Colegiul Curţii de Arbitraj poate desemna un preşedinte de onoare al Curţii de Arbitraj, din rândul personalităţilor cu o înaltă reputaţie academică, cu largă recunoaştere în domeniul dreptului şi cu o contribuţie majoră la activitatea şi afirmarea prestigiului Curţii de Arbitraj.

(11) De asemenea, Colegiul Curţii de Arbitraj poate desemna membri onorifici ai Curţii de Arbitraj – in honorem sau in memoriam, din rândul foştilor arbitri sau dintre personalităţile marcante ale lumii juridice interne sau internaţionale.

Consiliul ştiinţific al Curţii de Arbitraj

Articolul 7

(1) Consiliul Ştiinţific al Curţii de Arbitraj este organ consultativ pe lângă Colegiul Curţii de Arbitraj. Membrii Consiliului Ştiinţific sunt propuşi de preşedintele Curţii de Arbitraj şi desemnaţi de Colegiul Curţii de Arbitraj, dintre specialiştii cu înaltă reputaţie academică şi/sau cu largă experienţă profesională şi recunoaştere în domeniul dreptului privat, relaţiilor economice interne şi internaţionale şi arbitrajului comercial. Membrii Consiliului Ştiinţific pot avea şi calitatea de arbitru sau supraarbitru.

(2) Colegiul Curţii de Arbitraj va putea solicita puncte de vedere în legătură cu orice chestiune ce vizează conducerea sau activitatea Curţii de Arbitraj.

(3) Consiliul Ştiinţific va fi condus de un preşedinte, desemnat de Colegiul Curţii de Arbitraj.

(4) Consiliul Ştiinţific va emite, în exercitarea atribuţiilor sale, puncte de vedere sau rezoluţii. Acestea au valoare consultativă.

(5) Preşedintele Consiliului Ştiinţific va putea participa, la invitaţia Colegiului Curţii de Arbitraj, la orice şedinţă a Colegiului, având vot consultativ.

Plenul Curții de Arbitraj

Articolul 8

(1) Totalitatea arbitrilor înscrişi în Lista de arbitri constituie Plenul Curţii de Arbitraj.

(2) Plenul Curţii de Arbitraj dezbate informările Colegiului Curţii de Arbitraj cu privire la activitatea desfăşurată de acesta, discută problemele de drept ivite în activitatea Curţii de Arbitraj, în scopul asigurării unei jurisprudenţe unitare, şi examinează propunerile privind reglementările referitoare la arbitrajul comercial.

(3) Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj sunt convocate în baza hotărârii Colegiului Curţii de Arbitraj şi sunt conduse de preşedintele Curţii de Arbitraj.

(4) Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj sunt semestriale.

Comisiile de specialitate ale Curţii de Arbitraj

Articolul 9

În ipoteza în care Curtea de Arbitraj constituie comisii de specialitate, acestea vor fi compuse dintr-un număr impar de membri (3 sau 5), coordonate de un membru al Colegiului Curţii de Arbitraj, care vor funcţiona pe baza programului şi tematicilor aprobate de Colegiul Curţii de Arbitraj.

Articolul 10

(1) Curtea de Arbitraj are o structură funcţională compusă din Secretariat, Arhivă – registratură şi Grefă, cu un personal auxiliar şi de specialitate aferent, coordonat de asistentul arbitral şef.

(2) Statul de funcţii, numărul de personal, încadrarea şi salarizarea personalului se aprobă de conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj.

(3) Personalul de specialitate se compune din asistentul arbitral şef şi asistenţi arbitrali, iar personalul auxiliar din referenţi, secretari, tehnoredactori, arhivari-registratori, aprozi şi alţi salariaţi.

(4) Secretariatul, Arhiva-registratură şi Grefa funcţionează în baza unui regulament aprobat de Colegiul Curţii de Arbitraj.

(5) Asistenţii arbitrali sunt încadraţi în funcţia de consilier juridic în schema Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

Definirea tribunalului arbitral

Articolul 11

(1) În înţelesul prezentului regulament, tribunalul arbitral este format dintr-un număr impar de arbitri desemnaţi în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(2) Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Curtea de Arbitraj nu au dreptul ca, prin organizarea şi administrarea arbitrajului, să intervină în soluţionarea litigiului sau să influenţeze în vreun fel tribunalul arbitral.

Articolul 12

(1) Desemnarea arbitrilor se face de părţile în litigiu, în conformitate cu convenţia părţilor şi Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(2) Arbitrii numiţi de părţi desemnează supraarbitrul, în termenele şi condiţiile prevăzute de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(3) În cazul în care părţile nu desemnează arbitrii sau aceştia nu desemnează supraarbitrul în condiţiile Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, desemnarea va fi făcută de către preşedintele Curţii de Arbitraj.

Obligaţiile arbitrilor şi supraarbitrilor

Articolul 13

(1) Arbitrul şi supraarbitrul îşi exercită activitatea cu titlu individual, independent şi imparţial, fiind supuşi numai legii. Aprecierea probelor şi luarea deciziilor se fac pe baza convingerii intime a arbitrului.

(2) Arbitrul şi supraarbitrul trebuie să manifeste disponibilitatea cerută de exerciţiul competenţelor sale arbitrale, în termen util, după agenda Curţii de Arbitraj, cu bună-credinţă şi profesionalism.

(3) Arbitrii şi supraarbitrii îşi exercită prerogativele şi îşi îndeplinesc misiunea în conformitate cu dispoziţiile art.21 alin.(1)-(3) din Constituţia României, republicată, şi cu cele ale art.6 alin.(1) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care garantează dreptul la un proces echitabil şi într-un timp rezonabil, precum şi dreptul la un tribunal independent şi imparţial.

Înlocuirea arbitrilor şi supraarbitrilor

Articolul 14

Înlocuirea unui arbitru sau supraarbitru se face pentru motivele şi în condiţiile prevăzute în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj şi în Codul de procedură civilă.

Capitolul IV - Resurse

Constituirea resurselor Curţii de Arbitraj

Articolul 15

(1) Resursele Curţii de Arbitraj se constituie din taxele de înregistrare şi taxele arbitrale încasate pentru serviciile prestate.

(2) Taxele de înregistrare şi taxele arbitrale sunt stabilite prin Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj.

(3) Taxele de înregistrare acoperă costurile de iniţiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral. Taxele arbitrale acoperă cheltuielile legate de activitatea de organizare şi desfăşurare a soluţionării litigiilor, plata onorariilor arbitrilor şi documentarea acestora, cheltuielile de secretariat şi alte cheltuieli necesare funcţionării Curţii de Arbitraj.

(4) Membrii Colegiului Curţii de Arbitraj, preşedintele Consiliului Ştiinţific şi asistenţii arbitrali au dreptul la o indemnizaţie care se acoperă din taxele administrative, în condiţiile prevăzute în Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj şi cel al Secretariatului Curţii de Arbitraj.

(5) La nivelul Curţii de Arbitraj se instituie un fond constituit dintr-o cotă de 8% din onorariile arbitrilor, care este destinat premierii personalului Curţii de Arbitraj pe baza performanţelor acestuia, dotărilor speciale ale Curţii de Arbitraj, deplasărilor efectuate de personalul Curţii, precum şi altor cheltuieli legate de buna desfăşurare a activităţii Curţii de Arbitraj, stabilite prin hotărârea Colegiului Curţii de Arbitraj: fond de carte, acces la baze de date legislative, abonamente, organizare evenimente de promovare a arbitrajului comercial.

Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii Curţii de Arbitraj

Articolul 16

Camera de Comerţ şi Industrie a României asigură spaţiul şi condiţiile materiale necesare desfăşurării activităţii Curţii de Arbitraj.

Capitolul V - Dispoziții comune, tranzitorii și finale

Obligația de confidențialitate

Articolul 17

Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum şi personalul Camerei de Comerţ şi Industrie a României au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului, potrivit Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

Aprobarea Regulamentului. Codexul arbitral

Articolul 18

(1) Prezentul regulament a fost aprobat în Sesiunea din 9 martie 2016 de către Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, conform art.29 alin.(3) din Legea nr.335/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Conţinutul Codexului arbitral este stabilit de Colegiul Curţii de Arbitraj, care aprobă elaborarea şi difuzarea acestuia.

(3) Departamentul Drept şi Legislaţie din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a României va asigura comunicarea Codexului arbitral către cei interesaţi, la solicitarea acestora.

Abrogarea dispoziţiilor contrare

Articolul 19

Se abrogă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, aprobat prin Decizia Colegiului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României nr.7/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.67 din 29 ianuarie 2016, precum şi orice altă dispoziţie contrară.

Publică in rețele sociale