Avize de existență a cazului de forță majoră

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Argeş este abilitată în temeiul juridic al dispoziţiilor legale speciale instituite de Cap. 2, art. 4, lit. j) din Legea nr. 335/2007 – Legea Camerelor de Comerţ din România să emită, la cerere, pe baza unor acte temeinic justificate, avize de existenţă a cazului de forţă majoră.

Forţa majoră semnifică acel eveniment exterior, independent de voinţa vreunei persoane implicată în raportul juridic, intervenit după naşterea obligaţiei, imprevizibil şi insurmontabil, care face imposibilă executarea obligaţiei şi care înlătura răspunderea debitorului faţă de creditor. Trebuie precizat, încă de la început, că forţa majoră nu trebuie expres prevăzută pentru a putea fi invocată într-un raport juridic.

Printre evenimentele generatoare de forţă majoră enumerăm, cu titlu de exemplu, fără însă a ne limita, următoarele: calamităţi naturale, fenomene meteorologice extreme, inundaţii, secetă, grindină, ninsori abundente, grevă, revoltă, stare de necesitate, embargou, epidemii.

Apariţia unui caz de forţă majoră şi, deci, posibilitatea invocării sale produce două efecte semnificative, general acceptate:

 • efectul cel mai vizibil: al exonerării de răspundere, al înlăturării (temporare) a răspunderii subiectului care avea o obligaţie, o datorie şi care nu a putut fi realizată sau a fost realizată întârziat, că urmare a cazului de forţă majoră;
 • efectul suspendării raportului juridic afectat, deci şi al obligaţiei care a fost întârziată sau zădărnicită de evenimentul extraordinar care semnifică forţă majoră.

Documentele necesare emiterii Avizului de Forţă Majoră:

 1. Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în baza documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant, nefiind aplicabil principiul contradictorialităţii.
 2. Avizul de existenta a cazului de forta majora se elibereaza punctual, pentru fiecare contract afectat(nu se emite un aviz « general » !)
 3. Documentele depuse în susţinerea Cererii pentru avizarea existenţei cazului de forţă majoră vor cuprinde cel puţin următoarele înscrisuri:
 • copie contract afectat de evenimentul de forţă majoră, în care este prevazută clauza de forţă majoră;
 • atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ şi Industrie a României / Camerele de Comerț Județene), privind existenţa şi efectele
 • evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului (ex. Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Primării, Administrație Națională de Meteorologie etc, în funcție de
 • forța majoră reclamată);
 • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale însoţite de dovada care atestă comunicarea;
 • înscrisuri din care să reiasă legătura de cauzalitate dintre evenimentul de forţă majoră invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor părţii care îl invocă;
 • planșe fotografice/înregistrări privind efectele situației/evenimentului;
 • alte înscrisuri utile în susţinerea solicitării ;
 • copie CUI;
 • împuternicirea persoanei delegate/copie CI delegat.
 1. Documentele se prezintă în original sau în copie certificată. Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Argeș de avizare a evenimentului de forţă majoră.
 2. Doar în cazul în care se constată că documentaţia este conformă şi completă, se analizează existenţa cazului de forţă majoră.
 3. Termenul de soluţionare este de 15 zile de la data depunerii documentaţiei complete şi achitarea tarifului serviciului.

 

Pe baza acestor documente, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Argeş emite AVIZUL de existenţă a cazului de forţă majoră.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Argeş are competenţă exclusivă de a aviza cazurile de forţă majoră petrecute pe raza judeţului Argeş.

Download – Cerere Forță Majoră

Tarife:

 • 200 euro + TVA – pentru întreprinderi mici şi microîntreprinderi
 • 300 euro + TVA – pentru întreprinderi mijlocii
 • 500 euro+ TVA – pentru întreprinderi mari şi foarte mari

Membrii CCIA Argeş beneficiază de REDUCERE pentru acest serviciu!